ดาวน์โหลด คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าและคู่มือกระบวนการสนับสนุน อส.

download

 
     
 


 
 

หมวด 1 การนำองค์กร
Click

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
Click

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
            และผู้มีส่วนได้เสีย
Click

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์

             และการจัดการความรู้
Click

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
Click

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
   Click

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
Click
  

 

     
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

ที่ตั้ง  : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900