ดาวน์โหลด คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าและคู่มือกระบวนการสนับสนุน อส.

download

 
     
 


 
 

 หมวด 1 การนำองค์กร
 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
             และผู้มีส่วนได้เสีย

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
   Click>
             และการจัดการความรู้

 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
   Click>

 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
  

 

     
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

ที่ตั้ง  :   61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900