เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

update 22.02.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 14 องศา 13 ลิปดา ถึง 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 104 องศา 59 ลิปดา ถึง 105 องศา 07 ลิปดาตะวันออก อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ในท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ และตำบลศรีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สภาพภูมิประเทศ:

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 180 เมตร ถึง 776 เมตร จากสภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูกดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดลำห้วย ลำธารหลายสาย เช่น ห้วยบอน ห้วยวังใหญ่ ห้วยพระเจ้า ห้วยยาง ห้วยไห ห้วยเดื่อ ห้วยดินดำ ห้วยบุญ ห้วยค้อ ฯลฯ ซึ่งไหลลงไปรวมกันที่ลำโดมใหญ่ และยังพบว่าบริเวณพื้นที่ริมลำห้วยหลายสายมีแหล่งดินโป่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า โป่งใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ โป่งห้วยดินดำ และโป่งแดง

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ จดแนวแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออกจดลำโดมใหญ่วึ่งเป็นแนวเขตระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม กับอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก จดลำน้ำบอนซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม กับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบชื้น
2. ป่าดิบแล้ง
3. ป่าเบญจพรรณ
4. ป่าเต็งรัง
5. ทุ่งหญ้า

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ลิงกัง ลิงเสน ลิงวอก ค่างหงอก ชะนีมงกุฏ ช้าง กระทิง เลียงผา ชะนีมงกุฏ เสือไฟ เสือลายเมฆ เสือดาวหรือเสือดำ เสือโคร่ง แมวดาว หมีควาย และหมีหมาหรือหมีคน

ติดต่อ:

ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ตู้ ปณ.10 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260

 

 

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม พ.ศ. 2520/พ.ศ. 2523/พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก