เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

update 22.02.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 16 องศา 30 ลิปดา - 16 องศา 45 ลิปดา เหนือ และลองติจูดที่104 องศา 0.5 ลิปดา - 104 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลง 3 และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้ เนื้อที่ 189,541 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูม ตำบลบ้ารค้อ อำเภอดงหลวง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอีตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ตำบลหนองห้าง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเนื้อที่ส่วนใหญ่คือ 128,125 ไร่ หรือ 205 ตารางกิโลเมตร อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ส่วน 28,125 ไร่ หรือ 45 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

สภาพภูมิประเทศ:

ลักษณะภูมิประเทศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นภูเขาสูงมีที่ราบบนภูเขา อยู่ในแนวเทือกเขาภูพานตอนล่าง ระดับความสูงอยู่ในช่วง 200 - 592 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดคือภูเมย (592 เมตร) อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงลงสู่ทิศเหนือด้านอำเภอคำชะอี และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ก่อให้เกิดลำห้วยหลายสาย ได้แก่ ห้วยไผ่, ห้วยยาง, ห้วยกระแส, ห้วยนกเต็น, ห้วยตาเปอะ และห้วยเลา ทั้งหมดเป็นสาขาของห้วยบางทราย ด้านทิศใต้เป็นต้นกำเนิดของห้วยบงกือ, ห้วยคันแท, ห้วยทราย, ห้วยบังอี่ และห้วยมุก ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยัง และลำห้วยสาขาได้แก่ ห้วยแดง, ห้วยม่วง และห้วยจุมจัง

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จด อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ห้วยบางทราย ห้วยตาเปอะ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้ จด พื้นที่เกษตรกรรม ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง และอ่างเก็บน้ำห้วยมุก ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก จด พื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก จด อ่างเก็บน้ำลำตะพะยังตอนบน ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง และอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าเต็งรัง
2. ป่าผสมผลัดใบ
3. ป่าดงดิบแล้ง
4. ทุ่งหญ่า-ไร้ร้าง

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้ หมาจิ้งจอก ลิ่นพันธุ์มลายูอีเห็นข้างลาย กระรอกบิน       
2. สัตว์ปีก ดังนี้ เหยี่ยวนกเขาชิครา นกยางกรอกพันธุ์จีน นกบั้งรอกใหญ่ นกปีกลายสก๊อต นกขุนแผน
3. สัตว์เลื้อยคลาน ดังนี้ ตะกอง ตะกวด กิ้งก่า ตุ๊กแกเขาหินทราย งูทับสมิงคลา
4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ดังนี้ เขียดตาโอด อึ่งแม่หนาว ปาดแดง เป็นต้น

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ตู้ ปณ. 2 อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานพ.ศ. 2533/พ.ศ. 2543
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก