เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

update 22.02.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าบริเวณด้านทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ บนเทือกเขาพนมดงรัก ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา (ประกาศในปี 2516) เนื้อที่ประมาณ 57,500 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร (ประกาศในปี 2518) เนื้อที่ประมาณ 140,000 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบึงมะลู ตำบลห้วยจันทร์ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ (เนื้อที่ประมาณ 84,375 ไร่) และตำบลละลาย ตำบล บึงรุง ตำบลเสาธงชัย ตำบลโนนสูง อำเภอกันทรลักษ์ (เนื้อที่ประมาณ 113,125 ไร่) จังหวัดศรีสะเกษระหว่าง เส้นรุ้งที่ 14 องศา 20 ลิปดาถึง 14 องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 104 องศา 20 ลิปดาถึง 104 องศา 51 ลิปดาตะวันออก ในแผนที่ระวางมาตราส่วน 1 : 50,000 ระวางที่ 5837 I และ 5937 IV

สภาพภูมิประเทศ:

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูก โดยมีที่ราบบนภูเขาบ้าง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่180 เมตรถึง 671เมตร(ที่ยอดเขาระหว่างพลาญหินแปดก้อนและพลาญหินศาล) ขอบนอกด้านทิศใต้มีลักษณะยกตัวขึ้นเป็นหน้าผาสูงชัน เทลาดลงไปทางด้านทิศเหนือ จากสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูกดังกล่าว ทำให้เกิดเป็นลำห้วยลำธารหลายสาย เช่น ห้วยจันทร์ ห้วยตาเส็ด ห้วยทา ห้วยกะเซิด ห้วยตาเมิน ห้วยตะแบง ห้วยขะยุง ห้วยจะแล ห้วยตะไคร้ ห้วยหิน ห้วยด่านไอ ห้วยอ่างตานัน ห้วยสังกต และห้วยอะมาเรีย เป็นต้น และยังทำให้เกิดมีช่องเขาตามแนวชายแดนหลายช่อง ซึ่งเป็นช่องทางที่สัตว์ป่า ประชาชนชาวไทย และชาวกัมพูชา ได้ใช้เป็นเส้นทางเดินเข้า-ออกระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ช่องโดนเอาว์ ช่องพระพลัย ช่องกระบาลกระไบ และช่องอ้ายนาก เป็นต้น

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ทำกินของราษฎร และพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวา ห้วยศาลาและป่าเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย ตำบลรุง ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบักดอง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีะเกษ
ทิศใต้ ติดต่อกับแนวเขตประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ตำบลเสาธงชัย ตำบลรุง ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบักดอง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีห้วยอะมาเรียเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีห้วยจันทร์เป็นแนวแบ่งเขต

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบแล้ง
2. ป่าผสมผลัดใบ
3. ป่าเต็งรัง
4. ป่าทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สำคัญได้แก่ ชะนีมงกุฎ เลียงผา กวาง เสือโคร่ง แมวดาว หมูป่า หมูหริ่ง กระรอก กระจง เก้ง ฯลฯ
2. สัตว์ปีก ที่สำคัญได้แก่ นกแก๊ก นกยูง ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังเทา เหยี่ยวรุ้ง นกยาง นกแขกเต้า นกเขา นกปรอด นกแซงแซว นกโพระดก นกขุนทอง ฯลฯ
3. สัตว์เลื้อยคลาน ที่สำคัญได้แก่ เต่าเหลือง ตะพาบธรรมดา กิ้งก่าหัวสีฟ้า งูเห่า งูสามเหลี่ยม งูจงอาง งูเหลือม งูหลาม งูสิง แย้ ฯลฯ
4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่สำคัญได้แก่ อึ่งกรายลายเลอะ เขียดหนอง กบทูด อึ่งแดง คางคกบ้าน

ติดต่อ:

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตู้ ปณ. 7 อ. ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก พ.ศ. 2521
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์พนมดงรัก
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

 

 

 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก