เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

ข้อมูลอัพเดท 16 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ 313,750 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลกาบเชิง ตำบลโคกตะเคียน ตำบลตะเคียน ตำบลด่าน ตำบลแนงมุด ตำบลบักได ตำบลตาเมียง อำเภอกาบเชิง ตำบลตาตุม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ และตำบลอาโพน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สภาพภูมิประเทศ:

มีลักษณะเป็นที่ราบและเทือกเขาสูงชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 200-476 เมตร จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ราบชายแดนในโครงการต่างๆ มีลำห้วยที่สำคัญหลายสายคือ ห้วยสิงห์ ห้วยจรัส ห้วยประเดก ห้วยขนาดมอญ ห้วยหมอนแบก ห้วยสำราญ ห้วยเสียดจะเอิง ห้วยจำเริง ฯลฯ จึงมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นในพื้นที่ เช่น อ่างเก็บน้ำจรัส อ่างเก็บน้ำขนาดมอญ อ่างเก็บน้ำขยอง อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน อ่างเก็บน้ำตาเกาว์และอ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง อันเป็นผลให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นโดยทั่วไป มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากการรบกวนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดภูมิประเทศที่ติดแนวชายแดนมีความสวยงาม โดยเฉพาะใกล้เขตแดนประเทศไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย พื้นที่ยิ่งสูงขึ้นเป็นป่าทึบมีภูเขาสลับซับซ้อนตลอดแนวชายแดนและเป็นหุบเหว มีหน้าผาลึกไปทางกัมพูชา

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดป่าธรรมชาติที่ยังมีสภาพป่าเหลืออยู่บ้างแต่กันออกแล้ว และพื้นที่จัดสรรให้ราษฎรทำกินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ จดแนวแบ่งเขตประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก จดแนวแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ และแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จดแนวแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง จังหวัดสุรินทร์ กับตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบเขา
2. ป่าดิบชื้น
3. ป่าดิบแล้ง
4. ป่าเบญจพรรณ
5. ป่าเต็งรัง

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้ เก้ง กวาง ลิ่น วัวแดง กระจง ลิง คาง ชะนี เสือโคร่ง เลียงผา อีเห็น แมวดาว ชะมด เม่น 

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราย 72 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานพ.ศ. 2538/พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน ห้วยสำราญ
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน ห้วยสำราญ

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก