เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา มีเนื้อที่ประมาณ 380 ตารางกิโลเมตร หรือ 237,500 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยจันทร์ และตำบลกันทรอมของอำเภอขุนหาญ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ตำบลโคกตาล ตำบลดงรัก และตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 24 ลิปดา 47.4 ฟิลิปดา เหนือ ถึง 14 องศา 32 ลิปดา 55.4 ฟิลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 104 องศา 04 ลิปดา 08.8 ฟิลิปดาตะวันออก ถึง 104 องศา 21 ลิปดา 34.6 ฟิลิปดา ตะวันออก โดยมีสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พิกัด 48 PVB138033

สภาพภูมิประเทศ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดแนวยาวตลอดชายแดนไทย-กัมพูชา ในแนวตะวันตกลาดมาทางทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ประเทศไทย ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200-600 เมตร สภาพความลาดชันตามแนวลาดทางทิศเหนือค่อนข้างต่ำ ความลาดชันสูงในส่วนที่เป็นลักษณะลดระดับเป็นหน้าผาเตี้ยๆ 10-20 เมตร และความลาดชันลงสู่หุบห้วยจะเป็น ลาดตะวันออก ตะวันตก สภาพภูเขามีสันเขาเตี้ยราบ หน้าดินตื้น บางส่วนเป็นลานหิน ความลาดชันต่ำ ส่วนที่เป็นความลาดชันสูงจะเป็นหน้าผาหิน และร่องห้วย เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น ห้วยศาลา ห้วยเสลา ห้วยจันทร์ ห้วยสำราญ ห้วยติ๊กชู ห้วยโอสวาย ห้วยตาจู เป็นต้น โดยมีลำห้วยศาลาเป็นลำน้ำสายใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้ากระจายอยู่ทั่วไปภายในป่า บางแห่งเป็นที่หินโผล่ หรือ ผลาญหิน เช่น ผลาญหินสูง ผลาญยาว และ ผลาญเตี้ย มีหนองน้ำ ซึ่งเป็นที่หากินของสัตว์ป่าสำคัญ คือ หนองละหาน

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดถนน ร.พ.ช. สายโคกตาล-ไพรพัฒนา และที่ดินทำกินของราษฎร 6 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลไพรพัฒนา ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ ตำบลกันทรอม ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ และตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ จดแนวเขตป่าประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าดิบชื้น
2. ป่าดิบแล้ง
3. ป่าเบญจพรรณ
4. ป่าเต็งรัง
5. ป่าเสื่อมโทรม

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา มีการอพยพหากินไปตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชา เนื่องจากเป็นผืนป่าที่ติดกัน จะต่างกันตรงที่บริเวณประเทศกัมพูชาจะมีพื้นที่ต่ำกว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดเจนทำให้สภาพป่ามีความแตกต่างกันอยู่บ้าง สัตว์ป่าจึงอพยพไปหากินตามฤดูกาล แล้วแต่ว่าพื้นที่ใดจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ในช่วงเวลาใด เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไป พื้นที่อื่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าสัตว์ป่าก็จะอพยพไปหากินเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปตามธรรมชาติ จากการสำรวจเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ในปี 2539 พบชนิดสัตว์ป่า จำแนกตามกลุ่มได้เป็น นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา และแมลง ตารางแสดงชนิดสัตว์ป่า สัตว์ป่า จำนวนชนิด นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แมลง ปลา

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลดงรัก กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทร (043) 223174

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา พ.ศ. 2533
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916
กลับหน้าแรก