ห้องสมุด รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ป่า เอาไว้รองรับให้กับผู้ที่สนใจค้นคว้า เช่น นกในเมืองไทย (A Guide to the Birds of Thailand) ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถเข้ามาขอใช้ห้องสมุดของกลุ่มฯ ได้ในวันและ เวลาราชการ
         
          หนังสือของสมุดของกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่านั้น (ท่านสามารถขอยืมได้เป็นบางเล่มเท่านั้น) โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

          1. ลงชื่อผู้ยืมหนังสือ

          2. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

          3. ส่งคืนภายใน 3 - 7 วัน (แล้วแต่ความสำคัญของหนังสือ)

        

 
   
   
   
   
   
  ดูรายชื่อหนังสือในห้องสมุด  
                           
  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก                      นก                              สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม                   สัตว์เลื้อยคลาน  
     
รหัสหนังสือห้องสมุดกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า  
B = นก
 
AR = สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน  
MA = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
W = สัตว์ป่า  
GA = สัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
I = สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
In = แมลง  
GD = พืช  
RG = งานวิจัยทั่วไป  
  Wet = พื้นที่ชุ่มน้ำ  
     
     
 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
e-mail : wrd.dnp@yahoo.com