>> หน้าแรก
 
นางสาวสมหญิง   ทัฬหิกรณ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Somying Thunhikorn
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2-940-7159 โทรสาร 0-2579-9874

e-mail address somying.wrd@dnp.go.th
ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา    ระดับปริญญา    ชื่อปริญญา       สาขาวิชา        ชื่อสถาบันการศึกษา  ประเทศ
  
     2536                 ตรี        วท.บ. วนศาสตร์  การจัดการลุ่มน้ำ     ม.เกษตรศาสตร์      ไทย
     2545                 โท        วท.ม. วนศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้       ม.เกษตรศาสตร์       ไทย

ประวัติการทำงาน  
ผลงานวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

1. โครงการศึกษาการศึกษาการย้ายปลูกกล้าไม้ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

2. โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรหมู่ไม้ ในพื้นที่ป่าถาวร อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง     จังหวัดสุราษฏร์ธานี (วิทยานิพนธ์)

งานวิจัยที่กำลังทำ

1. การแพร่กระจายและการใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของแมวลายหินอ่อน (Pardofelis Marmora)
    ในประเทศไทย
  
2. การแพร่กระจาย ความชุกชุม และประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ที่มี
    ความสำคัญในระบบนิเวศ

3. ประชากรสัตว์กีบคู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

4. ประชากรและนิเวศวิทยาของช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

5. แผนฟื้นฟูประชากรนกแต้วแล้วท้องดำในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย


ประวัติการฝึกอบรม  
ความชำนาญพิเศษ นิเวศวิทยาสัตว์ป่า กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม กลุ่มนก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์