>> หน้าแรก
 
นายเกรียงศักดิ์   ศรีบัวรอด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายเกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr Kriangsak Sribuarod
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2-940-7159 โทรสาร 0-2579-9874

e-mail address jokswrs@hotmail.com
ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา    ระดับปริญญา    ชื่อปริญญา       สาขาวิชา        ชื่อสถาบันการศึกษา  ประเทศ
  
      2537               ตรี          วท.บ วนศาสตร์   การจัดการสัตว์ป่า     ม.เกษตรศาสตร์    ไทย
      2542              โท           วท.ม.วนศาสตร์   ชีววิทยาป่าไม้        ม.เกษตรศาสตร์    ไทย

ประวัติการทำงาน  
ผลงานวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กินเนื้อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน(วิทยานิพนธ์)

นิเวศวิทยาและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกกระแตแต้แว้ด (หัวหน้าโครงการ)

นิเวศวิทยาและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกกวัก (หัวหน้าโครงการ)

ชนิด การแพร่กระจาย และความชุกชุมของนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง (หัวหน้าโครงการ)

นิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของไก่ฟ้าหายากภาคใต้ (หัวหน้าโครงการ)


งานวิจัยที่กำลังทำ


การแพร่กระจาย ความชุกชุม และประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ที่มี ความสำคัญในระบบนิเวศ

การสำรวจตรวจนับประชากรเหยี่ยวอพยพในประเทศไทย

สถานภาพ การแพร่กระจาย ความชุกชุมและประชากรชนิดนกที่หายากและมีความสำคัญ
ในพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบจากนกในพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศใกล้เคียง

แผนฟื้นฟูประชากรนกแต้วแล้วท้องดำในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย


ประวัติการฝึกอบรม  
ความชำนาญพิเศษ อนุกรมวิธาน