ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
       
>>หน้าแรก
 
ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2563
 
         
  1. ผลงานวิจัย
         1.1 ผลการสารวจสัตว์ป่าในพื้นที่ดงดาหลา อุทยานแห่งชาติบางลาง จ. ยะลา
          1.2 การกระจายและความชุกชุมของกระรอกหลากสี (Callosiurus finlaysonii) ในประเทศไทย
         1.3 ช่วงชั้นอายุของกระทิงและวัวแดง ที่ตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
         1.4 ความหลากชนิดของนกน้้าในพื้นที่ชุ่มน้้าปากแม่น้้าประแสร์ จังหวัดระยอง
         1.5 การเลือกใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของนกอพยพในพื้นที่ชุ่มน้้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
           1.6 การศึกษาการใช้เสียงรบกวนการทารังวางไข่ของนกปากห่าง (Anastomus oscitans) ในพื้นที่วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
           1.7 โครงการประเมินมูลค่าบางประการของสัตว์ป่าทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษานกแว่นสีเทาเพื่อเป็นต้นแบบในการประเมินมูลค่าสัตว์ป่า
ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
         
  2. บทความทางวิชาการ
         2.1 การทารังวางไข่ของนกปากห่างในพื้นที่วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
         
 
*** ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปีอื่นๆ