การเผยแพร่ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และภูมิอากาศ ผ่านระบบออนไลน์

THE PUBLISHING INFORMATION OF RAINFALL AMOUNT,WATER STAGE AND CLIMATE DATA