- - เมนูหลัก- -
 
วิสัยทัศน์
 [+] ความเป็นมา
 [+] Ramsar site
 [+] พืชพรรณ
 [+] สัตว์ป่า
 [+] นกน้ำ
 [+] แผนที่ผัง
 [+] Brochure
 [+] ข้อปฏิบัติ
 [+] เส้นทางเดิน
 [+] การเดินทาง
 [+] ภารกิจ
 [+] กิจกรรม
 [+] ติดต่อเรา
 [+] สิ่งอำนวยความสะดวก
 

            ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดมีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร

ตั้งอยู่ในตำบลนางตุง และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
       “มีคลองนางเรียมยาวมีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ทางฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชนทะเลน้อยประมาณ 2,000 ครัวเรือน ทางฝั่งตะวันออก ฝั่งเหนือ ฝั่งใต้ เป็นป่าพรุและพงหญ้า

อ่านต่อ

             Ramsar site
Ramsar site แห่งแรกของประเทศไทย

        ปี พ.ศ. 2536 คณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ มีมติให้เสนอพรุควนขี้เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention) 26 สิงหาคม 2540 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้เสนอพื้นที่พรุควนขี้เสียน เป็นพื้นที่ Ramsar site

อ่านต่อ

             พืชพรรณ

ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย

       พืชพรรณมีความแตกต่างกันตามสภาพลักษณะภูมิประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ...

อ่านต่อ

“โลกแห่งธรรมชาติ
เพื่อการเรียนรู้คุณค่า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้ำและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย”
 
ดอกบัว
นกน้ำ
พระอาทิตย์ขึ้น
Ramsar site

::สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ::
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
:: โทรศัพท์ 01898 6099 โทรสาร::
Copy right 2003 Thale - Noi Nature Study Center