รายงานข้อมูลสถิติ 2561 -- STATISTICAL DATA 2018

 

 

 เนื้อที่ป่าไม้ Forest Area
 ตารางที่ 1 เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2559 และ 2560  Table.1 Forest Land Assessment by Province in 2016 and 2017
 ตารางที่ 2 พื้นที่อนุรักษ์ ปี 2558-2561  Table.2 Protected Area Summary during 2015 – 2018
 ตารางที่ 3 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ปี 2561  Table.3 National Park Area in 2018
 ตารางที่ 4 พื้นที่วนอุทยาน ปี 2561  Table.4 Forest Park Area in 2018
 ตารางที่ 5 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ปี 2561  Table.5 Wildlife Sanctuary Area in 2018
 ตารางที่ 6 พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ปี 2561  Table.6 Non - Hunting Area in 2018
 ตารางที่ 7 พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ปี 2561  Table.7 Botanical Garden Area in 2018
 ตารางที่ 8 พื้นที่สวนรุกขชาติ ปี 2561  Table.8 Arboretum Area in 2018
 ตารางที่ 9 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2557-2561  Table.9 Number and Area of National Forest Reserves 2014-2018
     

 

 การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  Tourists visiting National Parks
 ตารางที่ 10 จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยาน ปี 2557-2561  Table.10 Number of Tourists visiting National Parks in Fiscal Year 2014 – 2018
     

กลับเมนูหลัก

 การป้องกันและควบคุมไฟป่า  Forest Protection and Fire Control
 ตารางที่ 11 ทำผิดกฏหมาย ปี 2557-2561  Table.11 Statistics of Forest Offenses in Fiscal Year 2014 – 2018
 ตารางที่ 12 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ พ.ศ. 2557-2561  Table.12 Burnt Conservation Forest Area 2014 – 2018
     

 

 การนำเข้าและส่งออก  Import and Export
 ตารางที่ 13 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2561  Table.13 Imports and Exports of Wood Products 2018
 ตารางที่ 14 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2561  Table.14 Logs and Sawn-timber Imports by Species in 2018
 ตารางที่ 15 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2561  Table.15 Logs and Sawn-timber Imports by Origin in 2018
 ตารางที่ 16 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2561  Table.16 Logs and Sawn-timber Exports by Species in 2018
 ตารางที่ 17 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2561  Table.17 Logs and Sawn-timber Exports by Destination in 2018
 ตารางที่ 18 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2559 - 2561  Table.18 Imports of Some Forest Products and Other Products in 2016 - 2018
 ตารางที่ 19 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2559 - 2561  Table.19 Exports of Some Forest Products and Other Products in 2016 - 2018
 ตารางที่ 20 สถิติการนำเข้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ 2560  Table.20 Statistics of Imports of Endangered Wildlife Species in 2017
 ตารางที่ 21 สถิติการส่งออก-ส่งกลับออกไปสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ 2560  Table.21 Statistics of Exports - Re-exports and Transit of Endangered Wildlife Species in 2017
     

กลับเมนูหลัก

 รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 Revenue and Budget of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department
 ตารางที่ 22 รายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ 2557 - 2561 (ยกเว้นรายได้ของอุทยานแห่งชาติ)  Table.22 Revenue of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation in Fiscal Year 2014 - 2018 (Excluded National Parks Revenue)
 ตารางที่ 23 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 - 2561  Table.23 Budget Allocation by Item of Expenditure in Fiscal Year 2014 - 2018
 ตารางที่ 24 รายได้ของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 2557 - 2561  Table.24 Revenue of National Parks by Item in Fiscal Year 2014 - 2018
 ตารางที่ 25 รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 - 2561  Table.25 Revenue of National Parks in Fiscal Year 2014 - 2018
     

 

 อัตรากำลัง  Manpower
 ตารางที่ 26 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2560-2561  Table.26 Officers, Permanent Workers and Government Employees of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation in 2017-2018
     

กลับเมนูหลัก

 ประชากร  Population
 ตารางที่ 27 จำนวนประชากรในประเทศไทย  Table.27 Population in Thailand
 ตารางที่ 28 จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2561  Table.28 Number of Population from Civil Registration by Provinces in 2017 - 2018
     

 

 ภูมิอากาศ  Climate
 ตารางที่ 29 อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2557 - 2561  Table.29 Annual Temperature : Selected Location by Regions 2014 - 2018
 ตารางที่ 30 ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2557 - 2561  Table.30 Annual Rainfall : Selected Location by Regions 2014 - 2018
 ตารางที่ 31 ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2560 - 2561  Table.31 Annual Rainfall, Rainy-days and Relative Humidity : Selected Location by Regions 2017 - 2018
 ตารางที่ 32 ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2559 - 2561  Table.32 Monthly Rainfall : Selected Location by Regions 2016 - 2018
 ตารางที่ 33 ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2559 - 2561  Table.33 Monthly Mean Wind Speed : Selected Location by Regions 2016 - 2018
     

 

 

กลับเมนูหลัก

 

จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
webmaster@dnp.mail.go.th