รายงานข้อมูลสถิติ 2560    STATISTICAL DATA 2017  

 

 เนื้อที่ป่าไม้ Forest Area

   ตารางที่  1  เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 - 2558(26 มี.ค.2561)                    Table 1     Forest Land Assessment by Province in 2015 and 2017

 

   ตารางที่  2  พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ. 2556 2560 (26 มี.ค.2561)                                           Table 2     Protected Area Summary during 2013 2017

 

   ตารางที่  3  พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560 (26 มี.ค.2561)                                           Table 3     National Park Area in 2017

 

   ตารางที่  4  พื้นที่วนอุทยาน พ.ศ. 2560 (26 มี.ค.2561)                                                    Table 4     Forest Park Area in 2017

 

   ตารางที่  5  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2560 (26 มี.ค.2561)                                    Table 5    Wildlife Sanctuary Area in 2017

 

   ตารางที่  6  พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2560 (26 มี,ค.2561)                                         Table 6    Non - Hunting Area in 2017

 
   ตารางที่  7  พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2560 (26 มี,ค.2561)                                         Table 7    Botanical Garden Area in 2017  

   ตารางที่  8  พื้นที่สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2560 (26 มี,ค.2561)                                                Table 8    Arboretum Area in 2017

 

  ตารางที่  9  จำนวนและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2556 2560 (26 มี,ค.2561)             Table 9   Number and Area of National Forest Reserves 2013 - 2017

 
     

 

 การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  Tourists visiting National Parks


 

  ตารางที่ 10  จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 2560 (27 มี,ค.2561)          
 Table 10  
Number of Tourists visiting National Parks in Fiscal Year 2013 2017

 
     

กลับเมนูหลัก

 การป้องกันและควบคุมไฟป่า  Forest Protection and Fire Control


 

  ตารางที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ 2556 2560 (28 มี,ค.2561)          
  Table 11  
Statistics of Forest Offenses in Fiscal Year 2013 2017

 


 

  ตารางที่ 12 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ พ.ศ. 2556 - 2560 (28 มี,ค.2561)       
  Table 12  
Burnt Conservation Forest Area 2013 2017
 
     

 

 การนำเข้าและส่งออก  Import and Export

  ตารางที่ 13  ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2560 (28 มี,ค.2561)                                                       Table 13   Imports and Exports of Wood Products in 2017

 

  ตารางที่ 14  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2560 (28 มี,ค.2561)                                       Table 14   Logs and Sawn-timber Imports by Species in 2017

 

  ตารางที่ 15  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2560 (28 มี,ค.2561)                       Table 15   Logs and Sawn-timber Imports by Origin in 2017

 

  ตารางที่ 16  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2560 (28 มี,ค.2561)                                      Table 16   Logs and Sawn-timber Exports by Species in 2017

 

  ตารางที่ 17  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2560 (28 มี,ค.2561)                   Table 17   Logs and Sawn-timber Exports by Destination in 2017

 

 

  ตารางที่ 18  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2560 (28 มี,ค.2561)                                           Table 18   Imports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                       2015 201
7

 

 

  ตารางที่ 19  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2560 (28 มี,ค.2561)                                          Table 19   Exports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                       2015 201
7

 

 

  ตารางที่ 20  สถิติการนำเข้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2559 (2 เม.ย.2561)                                                Table 20   Statistic of Imports of Endangered Species of Wildlife
                                                                                                                                                                      in 201
6

 

 

  ตารางที่ 21  สถิติการส่งออก - ส่งกลับออกไป สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2559 (3 เม.ย.2561)                      Table 21   Statistic of Exports - Re-exports of
                                                                                                                                                                     Endangered Species of Wildlife in 201
6

 
     

กลับเมนูหลัก

 รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 Revenue and Budget of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department


 

  ตารางที่ 22   รายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นรายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 2560 (28 มี,ค.2561)                                                 
  Table 22    Revenue of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department other than National Park Revenue
                        in Fiscal Year  2013 201
7

 

  ตารางที่ 23   งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 2560 (28 มี,ค.2561)                      Table 23    Budget in Fiscal by Item of Expenditure in Fiscal Year 2013 2017

 

 

  ตารางที่ 24   รายได้ของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภทรายได้                                                                                Table 24 Revenue of National Park by Item in Fiscal Year 2013 2017
                       
ปีงบประมาณ 2556 2560 (28 มี,ค.2561)

 

  ตารางที่ 25  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 2560 (28 มี,ค.2561)                                                  Table 25   Revenue of National Park in Fiscal Year 2013 2017

 

 

 อัตรากำลัง  Manpower 

  ตารางที่ 26   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ                                            Table 26    Officers, Fixed Workers and Government Employees of
                       
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 - 2560 (28 มี,ค.2561)                                                               the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation 2016 - 2017

 

กลับเมนูหลัก

 ประชากร  Population

  ตารางที่ 27  จำนวนประชากรจากการทะเบียน 2550-2560 (28 มี,ค.2561)                                                        Table 27    Number of Population from Registration

 

  ตารางที่ 28  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2559 2560 (28 มี,ค.2561)                 Table 28    Number of Population from Population Registration by Province 2016 2017  

 

 ภูมิอากาศ  Climate

  ตารางที่ 29  อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2556 2560 (30 มี,ค.2561)              Table 29    Annual Temperature : Selected Location by Region 2013 2017

 

  ตารางที่ 30  ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2556 2560 (30 มี,ค.2561)                      Table 30    Annual Rainfall : Selected Location by Region 2013 2017

 


 

  ตารางที่ 31  ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด                                      Table 31    Annual Rainfall, Rain-day and Relative Humidity : Selected Location by
                       เป็นรายภาค พ.. 2559 2560 (30 มี,ค.2561)                                                                                                Region 2016 2017

 

  ตารางที่ 32  ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2558 2560 (30 มี,ค.2561)                 Table 32    Monthly Annual Rainfall : Selected Location by Region 2015 2017

 

  ตารางที่ 33  ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2558 2560 (30 มี,ค.2561)            Table 32    Monthly Mean Wind Speed : Selected Location by Region 2015 2017  
     

 

 

กลับเมนูหลัก

 

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ  สำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
webmaster@dnp.go.th