รายงานข้อมูลสถิติ 2560    STATISTICAL DATA 2016  

 

 เนื้อที่ป่าไม้ Forest Area

   ตารางที่  1  เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 - 2559                Table 1     Forest Land Assessment by Province in 2014 and 2016

 

   ตารางที่  2  พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ. 2555 2559                                          Table 2     Protected Area Summary during 2012 2016

 

   ตารางที่  3  พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2559                                          Table 3     National Park Area in 2016

 

   ตารางที่  4  พื้นที่วนอุทยาน พ.ศ. 2559                                                  Table 4     Forest Park Area in 2016

 

   ตารางที่  5  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 255                                Table 5    Wildlife Sanctuary Area in 2016

 

   ตารางที่  6  พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2559                                       Table 6    Non - Hunting Area in 2016

 
   ตารางที่  7  พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2559                                       Table 7    Botanical Garden Area in 2016  

   ตารางที่  8  พื้นที่สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2559                                              Table 8    Arboretum Area in 2016

 

  ตารางที่  9  จำนวนและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 2559           Table 9   Number and Area of National Forest Reserves 2012 - 2016

 
     

 

 การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  Tourists visiting National Parks


 

  ตารางที่ 10  จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 2559          
 Table 10  
Number of Tourists visiting National Parks in Fiscal Year 2012 2016

 
     

กลับเมนูหลัก

 การป้องกันและควบคุมไฟป่า  Forest Protection and Fire Control


 

  ตารางที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ 2555 2559          
  Table 11  
Statistics of Forest Offenses in Fiscal Year 2012 2016

 


 

  ตารางที่ 12 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ พ.ศ. 2555 - 2559       
  Table 12  
Burnt Conservation Forest Area 2012 2016
 
     

 

 การนำเข้าและส่งออก  Import and Export

  ตารางที่ 13  ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2559                                                       Table 13   Imports and Exports of Wood Products in 2016

 

  ตารางที่ 14  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2559                                       Table 14   Logs and Sawn-timber Imports by Species in 2016

 

  ตารางที่ 15  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2559                       Table 15   Logs and Sawn-timber Imports by Origin in 2016

 

  ตารางที่ 16  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2559                                      Table 16   Logs and Sawn-timber Exports by Species in 2016

 

  ตารางที่ 17  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2559                   Table 17   Logs and Sawn-timber Exports by Destination in 2016

 

 

  ตารางที่ 18  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2557 2559                              Table 18   Imports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                2014 2016

 

 

  ตารางที่ 19  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2557 2559                             Table 19   Exports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                2014 2016

 

 

  ตารางที่ 20  สถิติการนำเข้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2558                                                Table 20   Statistic of Imports of Endangered Species of Wildlife
                                                                                                                                                                 in 2015

 

 

  ตารางที่ 21  สถิติการส่งออก - ส่งกลับออกไป สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2558                      Table 21   Statistic of Exports - Re-exports of
                                                                                                                                                                Endangered Species of Wildlife in 2015

 
     

กลับเมนูหลัก

 รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 Revenue and Budget of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department


 

  ตารางที่ 22   รายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นรายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 2558                                                 
  Table 22    Revenue of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department other than National Park Revenue
                        in Fiscal Year  2011 2015

 

  ตารางที่ 23   งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 2559                      Table 23    Budget in Fiscal by Item of Expenditure in Fiscal Year 2012 2016

 

 

  ตารางที่ 24   รายได้ของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภทรายได้                                                      Table 24 Revenue of National Park by Item in Fiscal Year 2012 2016
                    
ปีงบประมาณ 2555 2559

 

  ตารางที่ 25  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 2559                                                  Table 25   Revenue of National Park in Fiscal Year 2012 2016

 

 

 อัตรากำลัง  Manpower 

  ตารางที่ 26   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ          Table 26    Officers, Fixed Workers and Government Employees of
                       
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2558 - 2559                                                                            the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation 2015 - 2016

 

กลับเมนูหลัก

 ประชากร  Population

  ตารางที่ 27  จำนวนประชากรจากการทะเบียน                                                                          Table 27    Number of Population from Registration

 

  ตารางที่ 28  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558 2559              Table 28    Number of Population from Population Registration by Province 2015 2016  

 

 ภูมิอากาศ  Climate

  ตารางที่ 29  อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2555 2559              Table 29    Annual Temperature : Selected Location by Region 2012 2016

 

  ตารางที่ 30  ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2555 2559                      Table 30    Annual Rainfall : Selected Location by Region 2012 2016

 


 

  ตารางที่ 31  ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด             Table 31    Annual Rainfall, Rain-day and Relative Humidity : Selected Location by
                       เป็นรายภาค พ.. 2558 2559                                                                                                Region 2015 2016

 

  ตารางที่ 32  ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2557 2559                 Table 32    Monthly Annual Rainfall : Selected Location by Region 2014 2016

 

  ตารางที่ 33  ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2557 2559            Table 32    Monthly Mean Wind Speed : Selected Location by Region 2014 2016  
     

 

 

กลับเมนูหลัก

 

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ  สำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
webmaster@dnp.go.th