รายงานข้อมูลสถิติ 2557  STATISTICAL DATA 2014  

 

 เนื้อที่ป่าไม้ Forest Area

   ตารางที่  1  พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2556 - 2557          Table 1     Forest Land by Province, assessed between 2013 - 2014

 

   ตารางที่  2  พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ. 2553 2557                                   Table 2     Protected Area Summary during 2010 2014

 

   ตารางที่  3  เนื้อที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2557                                  Table 3     National Park Area in 2014

 

   ตารางที่  4  เนื้อที่วนอุทยาน พ.ศ. 2557                                          Table 4     Forest Park Area in 2014

 

   ตารางที่  5  เนื้อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2557                          Table 5    Wildlife Sanctuary Area in 2014

 

   ตารางที่  6  เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2557                               Table 6    Non -  Hunting Area in 2014

 
   ตารางที่  7  เนื้อที่สวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2557                               Table 7    Botanical Garden Area in 2014  

   ตารางที่  8  เนื้อที่สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2557                                      Table 8    Arboretum Area in 2014

 

  ตารางที่  9  จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557       Table 9   Number and Area of  National Forest Reserves

 
     

 

 การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  Tourists visiting National Parks


 

  ตารางที่ 10  จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 2557          
  Table 10   Number of Tourists Visiting National Parks in  Fiscal Year 2010 2014

 
     

กลับเมนูหลัก

 การป้องกันและควบคุมไฟป่า  Forest Protection and Fire Control


 

  ตารางที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ  2553 2557           
  Table 11  Statistics of  Forest Offenses in Fiscal Year 2010 2014

 


 

  ตารางที่ 12 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ พ.ศ. 2553 - 2557         
  Table 12  
Burnt Conservation Forest Area 2010 - 2014
 
     

 

 การนำเข้าและส่งออก  Import and Export

  ตารางที่ 13  ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2557                                                        Table 13   Imports and Exports of Wood Products in 2014

 

  ตารางที่ 14  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2557                                        Table 14   Logs and Sawn-timber Imports by Species in 2014

 

  ตารางที่ 15  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2557                       Table 15   Logs and Sawn-timber Imports by Origin in 2014

 

  ตารางที่ 16  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2557                                       Table 16   Logs and Sawn-timber Exports by Species in 2014

 

  ตารางที่ 17  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2557                   Table 17   Logs and Sawn-timber Exports by Destination in 2014

 

 

  ตารางที่ 18  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2555 2557                              Table 18   Imports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                2012 2014

 

 

  ตารางที่ 19  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2555 2557                             Table 19   Exports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                2012 2014

 

 

  ตารางที่ 20  สถิติการนำเข้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2556                                                Table 20   Statistic of Imports of Endangered Species of Wildlife
                                                                                                                                                                 in 201
3

 

 

  ตารางที่ 21  สถิติการส่งออก - ส่งกลับออกไป สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 255                    Table 21   Statistic of Exports - Re-exports of
                                                                                                                                                                Endangered Species of Wildlife in 201
3

 
     

กลับเมนูหลัก

 รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 Revenue and Budget of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department


 

  ตารางที่ 22   รายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นรายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 2557                                                 
  Table 22    Revenue of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department other than National Park Revenue
                        in Fiscal Year  2010 2014

 

  ตารางที่ 23   งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 2557                         Table 23    Budget in Fiscal by Item of Expenditure in Fiscal Year 2010 2014

 

 

  ตารางที่ 24   รายได้ของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภทรายได้                           Table 24 Revenue of National Park by Item in Fiscal Year 2010 2014
                    
ปีงบประมาณ 2553 2557

 

  ตารางที่ 25  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 2557                       Table 25   Revenue of National Park in Fiscal Year 2010 2014

 

 

 อัตรากำลัง  Manpower 

  ตารางที่ 26   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ                                Table 26    Officers, Fixed Workers and Government Employees of
                       
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2557
                                                 the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation 2013 - 2014

 

กลับเมนูหลัก

 ประชากร  Population

  ตารางที่ 27  จำนวนประชากรจากการทะเบียน                                                                          Table 27    Number of Population from Registration

 

  ตารางที่ 28  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2556 2557              Table 28    Number of Population from Population Registration by Province 2013 2014  

 

 ภูมิอากาศ  Climate


 

  ตารางที่ 29  อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2553 2557              Table 29    Annual Temperature : Selected Location by Region 2010 2014

 


 

  ตารางที่ 30  ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2553 2557                      Table 30    Annual Rainfall : Selected Location by Region 2010 2014

 


 

  ตารางที่ 31  ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด             Table 31    Annual Rainfall, Rain-day and Relative Humidity : Selected Location by
                    
  เป็นรายภาค พ.. 2556 2557                                                                                                Region 2013 2014

 


 

  ตารางที่ 32  ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.ศ. 2555 2557                 Table 32    Monthly Annual Rainfall : Selected Location by Region 2012 2014

 

  ตารางที่ 33  ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2555 2557            Table 32    Monthly Mean Wind Speed : Selected Location by Region 2012 2014  
     

 

 

กลับเมนูหลัก

 

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ  สำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
webmaster@dnp.go.th