รายงานข้อมูลสถิติ 2556  STATISTICAL DATA 2013  

 

 เนื้อที่ป่าไม้ Forest Area

   ตารางที่  1  พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 - 2556          Table 1     Forest Land by Province, assessed between 2012 - 2013

 

   ตารางที่  2  พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ. 2552 2556                                   Table 2     Protected Area Summary during 2009 2013

 

   ตารางที่  3  เนื้อที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2556                                  Table 3     National Park Area in 2013

 

   ตารางที่  4  เนื้อที่วนอุทยาน พ.ศ. 2556                                          Table 4     Forest Park Area in 2013

 

   ตารางที่  5  เนื้อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2556                          Table 5    Wildlife Sanctuary Area in 2013

 

   ตารางที่  6  เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2556                               Table 6    Non -  Hunting Area in 2013

 
   ตารางที่  7  เนื้อที่สวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2556                               Table 7    Botanical Garden Area in 2013  

   ตารางที่  8  เนื้อที่สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2556                                      Table 8    Arboretum Area in 2013

 

  ตารางที่  9  จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ                                  Table 9   Number and Area of  National Forest Reserves

 
     

 

 การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  Tourists visiting National Parks


 

  ตารางที่ 10  จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552 2556          
  Table 10   Number of Tourists Visiting National Parks in  Fiscal Year 2009 2013

 
     

กลับเมนูหลัก

 การกระทำผิดกฎหมายป่าไม้  Forest Offenses


 

  ตารางที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ  2553 2556           
  Table 11  Statistics of  Forest Offenses in Fiscal Year 20010 2013

 
     

 

 การนำเข้าและส่งออก  Import and Export

  ตารางที่ 12  ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2556                                                       Table 12   Imports and Exports of Wood Products in 2013

 

  ตารางที่ 13  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2556                                        Table 13   Logs and Sawn-timber Imports by Species in 2013

 

  ตารางที่ 14  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2556                       Table 14   Logs and Sawn-timber Imports by Origin in 2013

 

  ตารางที่ 15  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2556                                       Table 15   Logs and Sawn-timber Exports by Species in 2013

 

  ตารางที่ 16  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2556                  Table 16   Logs and Sawn-timber Exports by Destination in 2013

 

 

  ตารางที่ 17  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2554 2556                              Table 17   Imports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                20011 2013

 

 

  ตารางที่ 18  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2554 2556                             Table 18   Exports of Some Forest Products and Other Products
                                                                                                                                                                2011 2013

 

 

  ตารางที่ 19  สถิติการนำเข้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2555                                                Table 19   Statistic of Imports of Endangered Species of Wildlife
                                                                                                                                                                 in 2012

 

 

  ตารางที่ 20  สถิติการส่งออก - ส่งกลับออกไป สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2555                      Table 20   Statistic of Exports - Re-exports of
                                                                                                                                                               
Endangered Species of Wildlife in 2012

 
     

กลับเมนูหลัก

 รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 Revenue and Budget of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department

 

  ตารางที่ 21   รายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นรายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 2556                                                 
  Table 21    Revenue of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department other than National Park Revenue
                     
  in Fiscal Year  20010 2013

 

  ตารางที่ 22   งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 2556                                 Table 22    Budget in Fiscal Year 2009 2013

 

 

  ตารางที่ 23   รายได้ของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภทรายได้                           Table 23 Revenue of National Park by Item in Fiscal Year 2009 2013
                    
ปีงบประมาณ 2552 2556

 

  ตารางที่ 24  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552 2556                       Table 24   Revenue of National Park in Fiscal Year 2009 2013

 

 

 อัตรากำลัง  Manpower 

  ตารางที่ 25   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ                                Table 25    Officers, Employees and Government  Employees of
                        กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2556
                                                 National Parks, Wildlife and Plant Conservation  Department 
                                                                                                                                                  
      in  2013

 

กลับเมนูหลัก

 ประชากร  Population

  ตารางที่ 26  จำนวนประชากรจากการทะเบียน                                                                          Table 26    Number of Population from Registration

 


 

  ตารางที่ 27  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2555 2556              Table 27    Number of Population from Population Registration
                                                                                                                                                                 
    by Province 2012 2013

 

 

 ภูมิอากาศ  Climate


 

  ตารางที่ 28   อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2552 2556             Table 28    Annual Temperature : Selected Location by
                                                                                                                                                                   
    Region 2009 2013

 


 

  ตารางที่ 29  ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2552 2556                      Table 29    Annual Rainfall : Selected Location by Region
                                                                                                                                                                   
   2009 2013

 


 

  ตารางที่ 30   ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด            Table 30   Annual Rainfall, Rain-day and Relative Humidity :
                     เป็นรายภาค พ.. 2555 2556                                                                                            
    Selected Location by Region
2012 2013

 


 

  ตารางที่ 31  ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2554 2556                Table 31    Monthly Annual Rainfall : Selected Location by
                                                                                                                                                                  
    Region 2011 2013

 


 

  ตารางที่ 32  ความเร็วลมรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2554 2556                  Table 32    Monthly Mean Wind Speed : Selected Location
                                                                                                                                                            
          by Region 2011 2013

 
     

 

 

กลับเมนูหลัก

 

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ  สำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
webmaster@dnp.go.th