รายงานข้อมูลสถิติ
2553

 

 

 เนื้อที่ป่าไม้ Forest Area
 

ตารางที่ เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2549 - 2553              Table 1 Forest Land Assessment by Province in  2006 - 2010

 
 

ตารางที่ 2  พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ. 2549 – 2553                                   Table 2  Protected Area Summary during 2006 – 2010

 
 

ตารางที่ 3  เนื้อที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                  Table 3 National Park Area in 2010

 
  ตารางที่ 4  เนื้อที่วนอุทยาน พ.ศ. 2553                                           Table 4  Forest Park Area in 2010  
 

ตารางที่ 5  เนื้อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2553                           Table 5 Wildlife Sanctuary Area in 2010

 
 

ตารางที่ 6  เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2553                               Table 6   No Hunting Area in 2010

 
 

ตารางที่ 7  เนื้อที่สวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2553                                Table 7   Botanical Garden Area in 2010

 
 

ตารางที่ 8  เนื้อที่สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2553                                       Table 8   Arboretum Area in 2010

 
  ตารางที่ 9  จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ                                   Table 9 Number and Area of  National Forest Reserve  
     

 

 การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  Tourists visiting National Parks
 

ตารางที่ 10  จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2549 – 2553  
Table 10   Number of Tourists visiting National Parks in Fiscal Year 2006 – 2010

 
     

กลับเมนูหลัก

 การกระทำผิดกฎหมายป่าไม้  Forest Offenses
 

ตารางที่ 11ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ 2549 – 2553
Table 11  Statistics of  Forest Offenses in Fiscal Year 2006 – 2010

 
     


 

 การนำเข้าและส่งออก  Import and Export
     
     
     
 

ตารางที่ 12  ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2553                               Table 12   Imports and Exports of Wood Products in 2010

 
 

ตารางที่ 13  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2553               Table 13   Logs and Sawn-timber Imports by Species in 2010

 
 

ตารางที่ 14  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2553         Table 14   Logs and Sawn-timber Imports by Origin in 2010

 
 

ตารางที่ 15  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2553             Table 15   Logs and Sawn-timber Exports by Species in 2010

 
 

ตารางที่ 16  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2553     Table 16   Logs and Sawn-timber Exports by Destination in 2010

 
 

ตารางที่ 17 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2551 – 2553      Table 17   Imports of Some Forest Products and Other Products, 2008 – 2010

 
 

ตารางที่ 18  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2551 – 2553    Table 18   Exports of Some Forest Products and Other Products, 2008 – 2010

 
 

ตารางที่ 19  สถิติการนำเข้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2552                      Table 19   Imports of Endangered Wildlife Species Statistics in 2009

 
  ตารางที่ 20  สถิติการส่งออก - ส่งกลับออกไป สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ.      Table 20   Exports - Re-exports of Endangered Wildlife Species Statistics in 2009  
     

กลับเมนูหลัก

 รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 Revenue and Budget of the National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department
 

ตารางที่ 21   รายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นรายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2549 – 2553
Table 21    Revenue of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation other than National Park Revenue in
                      Fiscal Year 2006 – 2010

 
 

ตารางที่ 22   งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2549 – 2553
Table 22    Budget Allocation by Item of Expenditure in Fiscal Year 2006 – 2010

 
 

ตารางที่ 23  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 2550 – 2553
Table 23 Revenue of National Park by Item in Fiscal Year 2007 – 2010

 
 

ตารางที่ 24  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2549 – 2553
Table 24   Revenue of National Park in Fiscal Year 2006 – 2010

 

 

 อัตรากำลัง  Manpower
 

ตารางที่ 25   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2553
Table 25    Officers, Permanent Workers and Contract Workers of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation in 2010

 

กลับเมนูหลัก

 ประชากร  Population
 

ตารางที่ 26  จำนวนประชากรจากการทะเบียน                 
Table 26   Number of Population from Registration

 
 

ตารางที่ 27   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2552 – 2553  
Table 27    Number of Population from Population Registration by Province, 2009 – 2010

 

 

 ภูมิอากาศ  Climate
 

ตารางที่ 28   อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2549 – 2553   
Table 28    Annual Temperature : Selected Location by Region, 2006 – 2010

 
 

ตารางที่ 29  ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2549 – 2553            
Table 29    Annual Rainfall : Selected Location by Region, 2006 – 2010

 
 

ตารางที่ 30   ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2552– 2553 
Table 30 Annual Rainfall, Rain-day and Relative Humidity : Selected Location by Region, 2009 – 2010

 
 

ตารางที่ 31  ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2551 – 2553      
Table 31  Monthly Annual Rainfall : Selected Location by Region, 2008 – 2010

 
 

ตารางที่ 32  ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2551 – 2553  
Table 32   
Monthly Mean Wind Speed : Selected Location by Region, 2008 – 2010

 
     
     

กลับเมนูหลัก

 
     
     
     

 

กลับเมนูหลัก