รายงานข้อมูลสถิติ ปี 2550

  

     
  กราฟ
งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2550
(Budget Allocation by Program in 2007)                                                                 >>>>>>>>>>>
งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2550 
(Budget Allocation by Item of Expenditure in 2007)                                              >>>>>>>>>>>
อุทยานแห่งชาติที่มีรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2550
(Top Ten Revenue Earnings National Park)                                                         >>>>>>>>>>>
อุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2550
(Top Ten Most Popular National Park in Fiscal Year 2007)                               >>>>>>>>>>>
พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ.2550
(Protected Area in 2007)                                                                                                >>>>>>>>>>>
มูลค่าการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้บางชนิด พ.ศ.2550
(Value of Imports and Exports of Some Forest Products in 2007)                   >>>>>>>>>>>
 
     
  เนื้อที่ป่าไม้ (Forest Area)
ตารางที่ 1  เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2547 2549
Table 1  Forest Land Assessment by Province in  2004 - 2006
                      >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 2  พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ. 2546 2550
Table 2  Protected Area Summary during 2003 2007
                                     >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 3  เนื้อที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2550
Table 3  National Park Area in 2007
                                                                       >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 4   เนื้อที่วนอุทยาน พ.ศ. 2550
Table 4  Forest Park Area in 2007
                                                                           >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 5  เนื้อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2550
Table 5  Wildlife Sanctuary Area in 2007
                                                              >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 6  เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2550
Table 6   No Hunting Area in 2007
                                                                          >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 7  เนื้อที่สวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2550
Table 7  Botanical Garden Area in 2007
                                                              >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 8  เนื้อที่สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2550
Table 8  Arboretum Area in 2007
                                                                             >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 9   จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Table 9  Number and Area of  National Forest Reserves                              >>>>>>>>>>>


การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ (Tourists visiting National Parks)

ตารางที่ 10  จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2546 2550
Table 10   Number of Tourists visiting National Parks in Fiscal Year 2003 2007
                   >>>>>>>>>>>


การกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ (Forest Offenses)

ตารางที่ 11  ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ 2546 2550
Table 11  Statistics of  Forest Offenses in Fiscal Year 2003 2007                                                                   >>>>>>>>>>>


การนำเข้าและส่งออก (Import and Export)

ตารางที่ 12 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2550
Table 12   Imports and Exports of Wood Products in 2007
                                                         >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 13 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2550
Table 13  Logs and Sawn-timber Imports by Species in 2007
                                                   >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 14 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2550
Table 14  Logs and Sawn-timber Imports by Origin in 2007
                                                         >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 15  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2550
Table 15   Logs and Sawn-timber Exports by Species in 2007
                                                  >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 16  ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2550
Table 16  Logs and Sawn-timber Exports by Destination in 2007
                                              >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 17  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2548 2550
Table 17   Imports of Some Forest Products and Other Products 2005 2007
                     >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 18  ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2548 2550
Table 18   Exports of Some Forest Products and Other Products 2005 2007
                     >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 19  สถิติการนำเข้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2549   
Table 19   Statistic of Imports of Endangered Species of Wildlife in 2006
                             >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 20  สถิติการส่งออก - ส่งกลับออกไป สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2549   
 Table 20  Statistic of Exports - Re-exports of Endangered Species of Wildlife in 2006
                   >>>>>>>>>>>


รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Revenue and Budget
of the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department)

ตารางที่ 21 รายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นรายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548 2550
Table 21  Revenue of the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department other than National Park Revenue in Fiscal Year 2005 2007
                                                                                                                           >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 22  งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2548 2550
Table 22   Budget in Fiscal Year 2005 2007
                                                                      >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 23  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 2548 2550
Table 23  Revenue of National Park by Item in Fiscal Year 2005 2007
                   >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 24  รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2546 2550
Table 24  Revenue of National Park in Fiscal Year 2003 2007
                                  >>>>>>>>>>>


อัตรากำลัง (Manpower)

ตารางที่ 25  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2549 2550                   >>>>>>>>>>>
Table 25   Officers, Employees and Temporary Officials of National Park, Wildlife and Plant Conservation Department in 2006 2007


ประชากร (Population)

ตารางที่ 26 จำนวนประชากรจากการทะเบียน
Table 26   Number of Population from Registration
                                                                                         >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 27   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2549 2550
Table 27   Number of Population from Population Registration by Province 2006 2007
                   >>>>>>>>>>>


ภูมิอากาศ (Climate)

ตารางที่ 28 อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2546 2550
Table 28   Annual Temperature : Selected Location by Region 2003 2007
                                                                   >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 29  ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2546 2550
Table 29    Annual Rainfall : Selected Location by Region 2003 2007
                                                                              >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 30   ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2549 2550
Table 30  Annual Rainfall, Rain-day and Relative Humidity : Selected Location by Region  2006 2007
              >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 31 ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2548 2550
Table 31   Monthly Annual Rainfall : Selected Location by Region 2005 2007
                                                               >>>>>>>>>>>
ตารางที่ 32  ความเร็วลมรายเดือนของบางจังหวัด เป็นรายภาค พ.. 2548 2550
Table 32  Monthly Mean Wind Speed : Selected Location by Region 2005 2007
                                                        >>>>>>>>>>>
back/กลับหน้าเมนู                   กลับหน้าแรกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช