สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ...

 
     
 
 


ร่างพระราชบัญญัติ....

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ
คำชี้แจงความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติฯ
หลักการและเหตุผล
ร่าง พระราชบัญญัติฯ
สรุปสาระสำคัญร่าง พระราชบัญญัติฯ
ตารางเปรียบเทียบ


รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น


หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น


 
 
 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (www.dnp.go.th/nplaw) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยจะนำความคิดเห็นของท่านมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

 

 
     
     

 

 
 

กลับหน้าหลัก