รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
รายงานการสำรวจ ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา บริเวณเขาร่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รายงานการสำรวจ ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา บริเวณเขาเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เอกัตภาพและสถานะทางสังคมต่อเสียงร้องของชะนีมือขาว
พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของแม่ชะนีมือขาว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
การกระจาย นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของลิงกังในประเทศไทย
ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน
การศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของต้นลานป่า (Corypha lecomtei Becc.) ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน
งานศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดเอกสารประกวดราคา และรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วง ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย
การศึกษาวิจัยความหลากหลายของสมุนไพร เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณรอบที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
การสำรวจแมลงวันป่า (Diptera: Psychodidae) โดยเฉพาะที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
การเปรียบเทียบความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันของน้ำตกบางแห่งในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่
การพัฒนาเส้นทางศึกาาธรรมชาติภูมังกรเขียวโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
Spatial Cognition in Khao Yai White - Handed Gibbons
การใช้มือของชะนีมือขาวและลิงกังในบริเวณเขาใหญ่
การสำรวจและประมาณประชากรเลียงผาในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี
อัตราการย่อยสลายและความหลากหลายของราบนซากใบตะแบกใหญ่ในป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ศักยภาพถ้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
็Home range size, social pattern, seed dispersal and passerine nest perdator in wild primates ( Macaca nemestrina ) in Khao Yai National Park, Thailand
โครงการสำรวจแมลงวันคอกสัตว์ ( Stable fly ) ในสวนสัตว์ พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย
การรอดชีวิตของลูกนกกินแมลงป่าฝน ( Malacocincla abbotti ) ระยะหลังออกจากรังและการเคลื่อนย้ายเปลี่ยน แปลงอาณาเขตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พฤติกรรมในแหล่งนันทนาการตามบรรทัดฐานของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติชาวไทยและชาวต่างประเทศ : กรณี ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผลกระทบจากการกิจกรรมศึกษาธรรมชาติต่อสัตว์ป่าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย
กลวิธีการเลื้อยของเถาวัลย์และความสัมพันธ์กับพืชให้อาศัยในแปลงสำรวจถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของชะนีมือขาวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อการกำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ
การติดตามศึกษาพืชอาหารของชะนี การกระจายเมล็ด และพลวัตป่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศ ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโต
Ecotourism in the National Park of Thailand
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Collection , Isolation, Taxonomy and Molecular Phylogenetice of Insect Fungi 2013
โครงการอนุรักษเสือโคร่งและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติปางสีดา
การจัดจำแนกรากลุ่มไซลาเลียโดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการสร้างฟรุ๊ตติ้งบอดี้
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Collection , Isolation, Taxonomy and Molecular Phylogenetice of Insect Fungi 2014
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และการประเมินคุณภาพน้ำในน้ำตกวังเต่า อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายของขนาด การงอก และความรอดของต้นกล้าและไม้หนุ่มของพืชวงศ์โปโดคาร์เปซีอี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในประเทศไทย