ตารางแสดงพื้นที่ไฟไหม้ป่าในแต่ละจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

ได้รับรายงานระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

ลำดับ
จังหวัด การเกิดไฟป่า
ดับไฟป่า (ครั้ง)
พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
ภาคเหนือ
5,545
102,363.39
1
เชียงใหม่
2,536
36,744.90
2
แม่ฮ่องสอน
500
7,711.80
3
ลำปาง
361
6,585
4
ลำพูน
368
13,070
5
เชียงราย
347
7,775.94
6
พะเยา
203
3,241
7
แพร่
135
2,449
8
น่าน
230
3,877
9
พิษณุโลก
178
2,427.50
10
กำแพงเพชร
80
1,451
11
เพชรบูรณ์
78
736.70
12
อุตรดิตถ์
57
607.30
13
สุโขทัย
52
2,112
14
ตาก
301
9,724.25
15
นครสวรรค์
30
1,488
16
อุทัยธานี
89
2,362
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,046
23,397.30
17
นครราชสีมา
38
468
18
บุรีรัมย์
41
286
19
สุรินทร์
4
35.78
20
ชัยภูมิ
102
10,458.57
21
ศรีสะเกษ
8
118.23
22
ขอนแก่น
101
976
23
อุดรธานี
161
3,604
24
เลย
185
3,063
25
หนองบัวลำภู
28
312
26
ร้อยเอ็ด
38
490.88
27
หนองคาย
30
737
28
บึงกาฬ
28
1,100
29
สกลนคร
167
832.25
30
นครพนม
49
432
31
กาฬสินธุ์
44
345
32
มุกดาหาร
5
43.04
33
ยโสธร
-
-
34
อำนาจเจริญ
-
-
35
อุบลราชธานี
17
95.55
ภาคกลางและภาคตะวันออก
620
7,971.50
36
กาญจนบุรี
260
1,683.45
37
ราชบุรี
90
786
38
เพชรบุรี
89
2,898
39
สุพรรณบุรี
36
354
40
ลพบุรี
-
-
41
สระบุรี
21
127
42
ฉะเชิงเทรา
3
8.55
43
ปราจีนบุรี
14
530
44
สระแก้ว
10
150
45
ตราด
-
-
46
ระยอง
2
25
47
จันทบุรี
1
3
48
ชลบุรี
51
699
49
นครนายก
-
-
50
ประจวบคีรีขันธ์
43
707.50
ภาคใต้
90
15,328.85
51
ชุมพร
-
-
52
สุราษฎร์ธานี
-
-
53
พังงา
1
800
54
ระนอง
1
70
55
นครศรีธรรมราช
62
13,948
56
กระบี่
1
2
57
ตรัง
12
143
58
นราธิวาส
3
8.42
59
ยะลา
-
-
60
ปัตตานี
1
0.34
61
สงขลา
2
30
62
สตูล
1
5
63
พัทลุง
5
255
64
ภูเก็ต
1
66.89
รวมทั่วประเทศ
7,301
149,061.04

 

เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2562

พื้นที่ภาค วันที่ 1 ต.ค. 2560 - วันที่ 20 ส.ค. 2561 วันที่ 1 ต.ค. 2561 - วันที่ 20 ส.ค. 2562
ดับไฟป่า (ครั้ง)
พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
ดับไฟป่า (ครั้ง)
พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
1. ภาคเหนือ
2,687
43,467.98
5,545
102,363.39
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
879
9,699.14
1,046
23,397.30
3. ภาคกลางและภาคตะวันออก
167
1,632
620
7,971.50
4. ภาคใต้
32
954.76
90
15,328.85
รวม
3,765

55,753.88

7,301
149,061.04

 

 

เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่าและหมอกควัน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 และ 2562

จังหวัด
ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 60 - 20 ส.ค.  61
ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 61 - 20 ส.ค.  62
ดับไฟป่า (ครั้ง)
พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
ดับไฟป่า (ครั้ง)
พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
1. เชียงใหม่
1,223
15,055.05
2,536
36,744.90
2. แม่ฮ่องสอน
367
3,730.13
500
7,711.80
3. ลำปาง
232
4,303
361
6,585
4. ลำพูน
243
5,995
368
13,070
5. เชียงราย
43
281.60
347
7,775.94
6. พะเยา
30
250
203
3,241
7. แพร่
55
526
135
2,449
8. น่าน
70
1,163.70
230
3,877
9. ตาก
163
8,639.50
301
9,724.25
รวม 9 จังหวัดภาคเหนือ
2,426
39,943.98
4,981
91,178.89

หมายเหตุ  ส่วนควบคุมไฟป่า รับรายงานจากสำนักฯ 1 - 16  ถึงวันที่ 20 สิงหาคม  ของปีงบประมาณ 2562

 

การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างปี 2535-2561

ปี (พ.ศ.) พื้นที่ไฟไหม้ป่า (ไร่)
2535
12,130,450.00
2536
9,122,609.00
2537
4,772,800.00
2538
4,023,784.00
2539
3,064,394.00
2540
4,126,300.00
2541
7,159,075.00
2542
1,843,132.00
2543
583,273.00
2544
476,182.79
2545
871,181.11
2546
98,523.00
2547
201,758.00
2548
189,276.00
2549
53,885.00
2550
117,395.00
2551
70,810.00
2552
61,083.60
2553
83,176.00
2554
25,489.10
2555
47,899.20
2556
57,979.28
2557
50,722.97
2558
60,453.11
2559
125,096.01
2560
75,419.02
2561
55,766.33

*หมายเหตุ*
1. ปี 2535-41 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการบิน

2. ปี 2542-45 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม

3. ปี 2546-61 พื้นที่ไฟไหม้ป่าสำรวจโดยการรายงานจากหน่วยงานควบคุมไฟป่า

สถิติไฟไหม้ป่า ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2541-61 (จากการรายงานจากสถานีควบคุมไฟป่า)