นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สปฟ. ลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อวางแผนการ
การดำเนินงานควบคุมไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก
 
  วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อวางแผนการการดำเนินงานควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก