วันที่
Hotspot

MODIS

VIIRS
 
ตุลาคม 2564
21 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
20 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


10.45

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
19 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
18 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
17 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
16 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
15 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.33

ไม่มีข้อมูล

 
14 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
13 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.44

ไม่มีข้อมูล

 
12 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
11 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


10.51

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
10 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
9 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


11.02

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
8 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.29

ไม่มีข้อมูล

 
7 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
6 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.42

ไม่มีข้อมูล

 
5 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
4 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.54

ไม่มีข้อมูล

 
3 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.10


22.31

 
2 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


10.57

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
1 ตุลาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.22

ไม่มีข้อมูล