วันที่
Hotspot

MODIS

VIIRS
 
พฤษภาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
9 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


14.15

ไม่มีข้อมูล

 
8 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
7 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


11.20

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
6 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.45

ไม่มีข้อมูล

 
5 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


11.35


13.05

ไม่มีข้อมูล

 
4 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


10.50


14.00

ไม่มีข้อมูล

 
3 พฤษภาคม 2564


02.20

ไม่มีข้อมูล


13.15


22.40

 
2 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล


11.00


14.10

ไม่มีข้อมูล

 
1 พฤษภาคม 2564

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.25

ไม่มีข้อมูล