ข้อมูลพื้นฐาน
1. ที่ตั้ง
	ศูนย์ควบคุมไฟป่าที่ 21 (นคราชสีมา) มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณสวนรุกขชาติ    ปรุใหญ่ ถนนราชสีมา - ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 211125 
	พิกัด 48PSB 833520 (UTM) 
	พิกัด 140 55' 34.2" N 1020 03' 27.9" E (UPS) มีพื้นที่ที่ตั้งของสำนักงาน จำนวน 39.6 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ
	ทิศเหนือ	จดแนวเขตบ้านพักคนงาน  สวนรุกขชาติปรุใหญ่
	ทิศตะวันออก จดแนวถนนสวนรุกขชาติปรุใหญ่
	ทิศใต้ จดพื้นที่ป่าเต็งรังธรรมชาติ
	ทิศตะวันตก จดพื้นที่ทำกินราษฎร (ไร่มันสำปะหลัง)
2. ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ
	ศูนย์ควบคุมไฟป่าที่ 21 (นครราชสีมา) มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัด ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ เพื่อรณรงค์ป้องกันไฟป่า และการฝึกอบรมราษฎรเพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และให้กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่า จำนวน 3 สถานี คือ
	1.สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครราชสีมา
		1.1 หน่วยควบคุมไฟป่า ที่ นม.1 (เขาใหญ่)
	2. สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ
		2.1 หน่วยควบคุมไฟป่า ที่ ชย.1(ภูเขียว)
	3. สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดบุรีรัมย์
3. ลักษณะภูมิประเทศ
	เป็นที่ราบสูงอยู่ระหว่าง 230 - 250 เมตร(จากระดับน้ำทะเล)
4. ลักษณะภูมิอากาศ
	ลักษณะภูมิอากาศโดยรวมได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตามฤดูกาล จึงทำให้ภูมิอากาศแบบเขตร้อนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย (tropical low - rainfall) และแบบมรสุมที่มีความเปียกชื้นสลับกัน (wet - drymonomal climate) หรือแบบในเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical savanah climate) ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศหนาวและแห้งแล้ง ซึ่งพัดมาจากบริเวณไหล่ทวีปเอเซีย เกิดปกคลุมไปทั่วทั้งภูมิภาค ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน จะพัดเอาอากาศชื้นอบอุ่นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาจึงทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน
	อุณหภูมิเฉลี่ยโดยมาตรฐานประมาณ 26.7 องศาเซลเซียส
	ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยตลอดปีค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยมีค่าความชื้นสัมพันธ์สูงสุด 80.7% ในเดือนกันยายน และต่ำสุดในเดือนมีนาคม 60.7%
	ปริมาณน้ำฝนตลอดปี ประมาณ 1,000 - 1,400 มิลลิมิตร และจำนวนวันฝนตกตลอดปี ประมาณ 107 - 132 วันต่อปี
5. สภาพป่า
	สภาพป่าส่วนใหญ่มีลักษณะเสื่อมโทรม ต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าเหลืออยู่น้อยคงมีเฉพาะไม้เล็กๆ ที่เจริญเติบโตขึ้นมาทดแทนไม้เดิม สำหรับสภาพป่าสามารถแยกได้ดังนี้
	1. ป่าเต็ง-รัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง ยอป่า ฯลฯ ไม้พื้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าเพ็ก สำหรับสัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระต่ายป่า ไก่ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกชนิดต่างๆ โดยสภาพพื้นที่จะมีเชื้อเพลิงหนาแน่น เนื่องจากเป็นป่าผลัดใบ
	2. ป่าเบญจพรรณ    บริเวณที่เป็นป่าเบญจพรรณจะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินดีกว่าบริเวณป่าเต็ง-รัง ยังมีพรรณไม้ดั้งเดิมเป็นป่าเบญจพรรณ และมีวัชพืชพวกสนิมเหล็กขึ้นปกคลุมพื้นที่อยู่อย่างหนาแน่น ลักษณะเป็นไม้พุ่มสีเขียวตลอดทั้งปี
6. สภาพเชื้อเพลิง
	เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าเพ็ก และหญ้าคา ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นบางพื้นที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งหญ้าเพ็กและหญ้าคาเหล่านี้จะแห้งอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความหนาแน่นและความต่อเนื่องของสภาพเชื้อเพลิงดังกล่าวจึงทำให้ง่ายแก่การเกิดไฟป่า 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2545
	1. งานดับไฟป่า
		เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือมีการแจ้งเหตุว่ามีไฟป่าเกิดขึ้น หรือมีการขอการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อการดับไฟป่าจากสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆ ศูนย์ควบคุมไฟป่า ที่ 21 (นครราชสีมา) จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) และอุปกรณ์ เพื่อให้การควบคุมไฟป่าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	2. งานประชาสัมพันธ์
		ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา ฝึกอบรม ให้ประชาชน ส่วนราชการขององค์กรต่างๆ ให้ตระหนักถึงอันตราย ความเสียหายที่เกิดจากไฟป่า วิธีการป้องการไฟป่าตลอดจนการดับไฟป่าที่ถูกต้องและถูกวิธี โดยดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
	1. การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า
		1.1 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกไปพบปะประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ความรู้ และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า เพื่อให้ตะหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟป่า
		1.2ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ดำเนินการโดย เผยแพร่ความรู้เรื่องไฟป่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ดังนี้
		- สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ระบบ AM ความถี่ 1134 KHz ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 16.30-17.00 น. รายการ "แดนอีสาน"
		- สถานีวิทยุการจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ระบบ FM ความถี่ 107.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 - 20.30 น. รายการ "คนสู้ไฟ"
		1.3 สิ่งตีพิมพ์ จัดทำสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ มีคำขวัญเชิญชวนป้องกันไฟป่า เพื่อแจกจ่ายตามหมู่บ้าน สถานที่ราชการ โรงเรียน
		1.4 วัณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าได้จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าขึ้น ณ บริเวณสวนท้าวสุรนารี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า การจัดนิทรรศการด้านป่าไม้และไฟป่าการแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า การสาธิตการดับไฟ
		ป่าโดยพนักงานดับไฟป่า และชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า การสาธิตดับไฟป่าโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำดับไฟป่า การแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงดนตรี และการตอบปัญหาด้านป่าไม้และไฟป่าชิงรางวัล
	2. การส่งเสริมและเผยแพร่
		2.1 จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการเผยแพร่ เป็นเอกสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สภาพปัญหา การป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
		2.2 ดำเนินการจัดนิทรรศการในงานต่างๆ เช่น งานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และตามโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องไฟป่าให้แก่ประชาชน และเยาวชน
		2.3 การให้การศึกษา ได้จัดทำโครงการให้การศึกษาความรู้เรื่องไฟป่า ตามสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยของเวลาในการให้การศึกษาโรงเรียนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาขอดูงานที่ศูนย์ควบคุมไฟป่า ที่ 21 (นครราชสีมา)
	3. การฝึกซ้อมระดมพลอาสาสมัครดับไฟป่า โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2545 ของศูนย์ควบคุมไฟป่า ที่ 21 (นครราชสีมา) ขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2545 กำหนดพื้นที่สำหรับฝึกอบรมทบทวนภาคทฤษฎีที่ศูนย์ฝึกอบรมทบทวนทฤษฎีที่ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้เขาใหญ่ และภาคปฏิบัติที่บริเวณมอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่าทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟป่า เป็นแนวร่วมและเป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่าของกรมป่าไม้ จำนวน 60 คน
	4. สนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษ (เสือไฟ)
ศูนย์ควบคุมไฟป่า ที่ 21 (นครราชสีมา) มีความสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) 1 ชุด จำนวน 15 นาย ประจำอยู่ที่ศูนย์ควบคุมไฟป่า ที่ 21 (นครราชสีมา) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่จะเกิดขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มี