สามารถบริจาคผ่าน
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
บัญชีกระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 
980 216 5379

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และแบบฟอร์มการบริจาคเงินอุปถัมภ์สัตว์ป่ามายังสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ทางโทรสาร(
FAX) หมายเลข 02 561 4836  พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน  เพื่อทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้ท่านค่ะ

  

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า
ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

โดย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

   
     
 
 
 
 
   

     สรุปผลการรับ-จ่ายเงินบริจาค
     (ณ วันที่
5 กรกฎาคม 2558)
   รายรับ      5,187,902.17  บาท
   รายจ่า
    3,280,216.71 บาท
   คงเหลือ        1,907,685.46 บาท

 


แบบฟอร์มบริจาคเงิน

  

 


รายละเอียดโครงการ

 

   
 
     
 
 
 

             ปัจจุบันสัตว์ป่าของกลางนี้ได้เพิ่มจำนวนขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้เพิ่มขึ้นไปด้วย  โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่านี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจมีส่วนร่วมในการดูแลและอุปถัมภ์  ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูสัตว์ป่าของกลางที่ได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีลักลอบค้าสัตว์ป่า  สำหรับพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าจะสามารถเข้าเยี่ยมสัตว์ป่าที่อุปการะไว้ได้ตามวาระ  โอกาสสำคัญต่างๆ เช่น  วันเกิด  วันปีใหม่  หรืออาจร่วมตั้งชื่อ และทำกิจกรรมร่วมกัน

           การดำเนินการดูแล รักษา และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ผ่านมา  มีสัตว์ป่าที่เป็นพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิดพันธุ์  ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาตั้งแต่เล็ก  ทำให้คุ้นเคยกับมนุษย์ และมีบางส่วนที่มีอวัยวะที่ไม่ปกติ  จนไม่สามารถนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้  จำเป็นต้องได้รับการดูแลตลอดชีวิต 
 
     
 

 

 
     
                  โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่านี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในคุณค่าชีวิต และมีเมตตาต่อสัตว์ป่า  เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดูแลอุปถัมภ์สัตว์ในกรงเลี้ยง   ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์ป่า  นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติอีกทางหนึ่ง

 
 
 
 

   

            ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือแสดงความจำนงในการอุปถัมภ์สัตว์ป่า  ได้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 23 สถานี  หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่  

            สำนักอนรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี้ยง โทร 0-2579-9630 หรือส่วนอำนวยการ โทร 0-2579-8273
     
 

กลับหน้าแรกกรมอุทยานฯ

 
     
     


 

ดำเนินการเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง  และสำนักแผนงานและสารสนเทศ