การรับเรื่องร้องเรียน ได้ย้ายไปยังระบบเว็บไซต์ใหม่ของกรมแล้ว
โดยท่านสามารถใช้บริการได้โดยการสมัครเป็นสมาชิก
ผ่าน http://portal.dnp.go.th

ศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย แล้วพิจารณาเรื่องในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาข้อ ร้องเรียนจนได้ข้อเท็จจริง แล้วจึงรายงานผลการดำเนินการต่อศูนย์บริการประชาชน เมื่อการรายงานข้อเท็จจริงสมควรแก่การยุติเรื่อง ศูนย์บริการประชาชนจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานต้นเรื่องหรือผู้ร้องเรียนทราบ หรือทำการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์กรมกรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนต้นเรื่องได้

 ติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน | ดูเรื่องร้องเรียน | ชี้แจงเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส