Plant of the month July,2012
English (ไทย)

 

 

นมโมลี  
Hoya fusca Wall., Pl. Asiat. Rar. 1: 68, tab. 75. 1830.
วงศ์ Apocynaceae

ไม้เถาเกาะเลื้อย ยาว 2–3 ม. น้ำยางสีขาว ใบเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 10–18 ซม. ปลายยาวคล้ายหางสั้น ๆ โคนรูปลิ่ม มน หรือกลม แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 10–15 เส้น ก้านใบยาว 1.5–2.5 ซม. ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่ม ออกตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ดอกมี 20–30 ดอกในแต่ละช่อ ก้านช่อยาว 1.5–3 ซม. ก้านดอกยาว 2–2.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรี ยาว 1.5–2 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. กลีบพับงอกลับ ด้านในมีขนละเอียด กระบัง 5 พู หนา แนบติดเส้าเกสรด้านบน มุมด้านในมีหางโค้ง ยาวเท่า ๆ ยอดอับเรณู เกสรเพศผู้ 5 อัน เชื่อมติดกัน ปลายอับเรณูบาง แนบติดยอดเกสรเพศเมีย กลุ่มอับเรณูยาวประมาณ 0.8 มม. ผลเป็นฝักแตกแนวเดียว รูปแถบ ยาว 13–20 ซม. เมล็ดรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. ปลายมีประจุกขน ยาวประมาณ 3 ซม.

 

 

การกระจายพันธุ์  พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน จีน พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบที่ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยภูคา จังหวัดน่าน และเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขาหรือตามเขาหินปูน ความสูง 1000–2000 เมตร

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 17 มกราคม 2560

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา (น่าน ดอยภูคา)

เอกสารอ้างอิง
Li, Bingtao, M.G. Gilbert and W.D. Stevens. 1995. Asclepiadaceae. In Flora of China Vol. 16: 231.