Plant of the month April,2002
English (ไทย)

 

 

กาฝากรัก  
Notothixos malayanus Oliv. In Hook., Ic. Pl. 16: T1519. 1886; Ridley, Fl. Malay Pen. 3: 165. 1924; Danser, Bull. Jard. Bot. Buitenz. 11: 457. 1931.
วงศ์ Viscaceae 

ไม้พุ่มกาฝาก แตกกิ่งตั้งตรงและแผ่กว้าง สูงประมาณ 50 ซม. ลำต้นแตกเป็นสะเก็ด และมีแถบสีขาวเมื่อแก่ กิ่งอ่อนปกคลุมด้วยสะเก็ดรูปร่มหนาแน่น และมีสะเก็ดรูปกิ่งไม้ประปราย ใบประดับย่อย (Prophylls) และเกล็ดหุ้มยอด (Cataphylls) รูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ ปลายแหลม ยาวน้อยกว่า 1 มม. เกล็ดหุ้มยอดติดอยู่เหนือข้อ ประมาณ 1 มม. ใบรูปกลมจนถึงรูปรีกว้าง ขนาด 2.5–3 x 2.5–4 ซม. ปลายใบมน ฐานใบเรียวสอบ มีเส้นใบ 3–5 เส้น ช่อดอกแบบกระจุก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 2 มม. มีดอกย่อยประมาณ 7 ดอก ดอกเพศผู้อยู่ส่วนกลาง 1–3 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 1.3 มม. กลีบรวมยาวประมาณ 1 มม. ดอกเพศเมียอยู่ด้านข้าง รูปแตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.7 มม. กลีบรวมยาวประมาณ 0.5 มม. ผลรูปรียาว ขนาด 3 x 6–8 มม. สีขาว ก้านผลยาวประมาณ 6 มม.

 

 

 

การกระจายพันธุ์  พบที่มาเลเซีย (ปีนัง เปรัค ปาหัง) และภาคกลางของไทยที่สุพรรณบุรี (พุเตย) ขึ้นในป่าเต็งรังผสมสนสองใบ ความสูงประมาณ 600 เมตร เป็นกาฝากของต้นรักใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou

หมายเหตุ  แก้ไขข้อมูล 28 ตุลาคม 2559

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา, ธรรมรัตน์ พุทธไทย (พุเตย สุพรรณบุรี)

เอกสารอ้างอิง
Barlow, B.A. 1983. A revision of the genus Notothixos (Viscaceae). Brunonia 6(1): 1–24.