การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ  ครั้งที่ 15
"สัตว์มีค่า  ป่ามีคุณ  พึ่งพาอาศัย  สร้างสมดุลชีวิต"

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2552)

   
 
  การประกวดแบ่งเป็น
ระดับบุคคลทั่วไป
ระดับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา
 
ภาพที่ส่งเข้าประกวด  สามารถส่งได้  2  ประเภท คือ
1.ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล
              
 ผู้ส่งเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ 2 หัวข้อ คือ "สัตว์ป่า พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต" และ "ป่าไม้ พึ่งพาอาศัย  สร้างสมดุลชีวิต" โดยส่งได้หัวข้อละไม่เกิน 5 ภาพ โดย
                      1.1 กรณีเป็นภาพสไลด์สี
   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบฟิล์มต้นฉบับในกรอบพลาสติกขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น  พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง  หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพ  ที่ส่งภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดกลมบนมุมล่างของทุกภาพ
   
 

 
 

 

 
1.2 กรณีเป็นภาพดิจิทัล
   เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล  หรือแสกนจากฟิลม์
 สามารถปรับสี  ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น  แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
 ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล
 รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน  .TIFF  หรือ  .JPEG  (ไม่รับภาพที่เป็น  RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
 ส่งภาพในรูปของแผ่น  CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น  CD-ROM  คืน

หมายเหตุ    ผู้จัดการประกวดจะนำภาพทั้ง 2 ชนิด (ภาพฟิล์ม และภาพดิจิทัล) มาจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกันและใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา
 
 
  2.ภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)  
              
   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้เพียงหัวข้อเดียว คือ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย  สร้างสมดุลชีวิต"  โดยส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษและกระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อย่างอิสระเต็มที่ (Free Technique)

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
           
 1. แนวคิดและหัวข้อที่ประกวด
             2. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ
             3. ความสวยงามของภาพ
 
 
เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
           
 1.ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิดและตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนดให้  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพประกวดให้ชัดเจน  รวมถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ  บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ  ประมาณ 4-5 บรรทัด  ลงในใบสมัครหรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน
หมายเหตุ  สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดระดับเยาวชน  และต้องการจะเข้าประกวดในระดับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  จะต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพเข้าประกวดในระดับบุคคลทั่วไป
            
2.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา  จะต้องมีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี ณ วันที่ส่งภาพ
             3.ภาพที่ถ่ายส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปี  ก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด
            
4.บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด  มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น  ไม่สามารถส่งเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับ ได้
             5.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร  หนังสือ  แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย  เพื่อโฆษณา  ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์  ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพเอง  สามารถนำภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นมาร่วมส่งเข้าประกวดได้
            
6.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด  และสำหรับประเภทภาพที่ตกแต่งเหนือธรรมชาติ (Free Technique) ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้ถ่ายภาพวัตถุทุกชิ้นที่นำมาประกอบรวมกันเป็นภาพนั้นๆ  โดยคณะกรรมการจะสัมภาษณ์ผู้ชนะการประกวดถึงแนวคิดในการถ่ายภาพ  เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
             7.ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง  จะไม่ได้รับการพิจารณา  และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว  หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว  และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา  ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน  รวมทั้งขอคืนรางวัลได้  ภาพใน  1  เดือน  นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
            
8.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน  และต้องไม่เคยนำภาพเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
             9.การประกวดทุกประเภทคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
          
10.ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ  ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่  โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
           11.ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล  โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   สามารถนำไปเผยแพร่ในสินค้า  บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต  และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
          
12.ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
           13.ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ที่ได้รับคัดเลือกนำภาพออกแสดงจะได้รับหนังสือภาพเป็นที่ระลึก
         
 14.การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

 
 
   
 
 

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่

 
  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน   เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  เบอร์โทรศัพท์ 02 579 6666 ต่อ 708 และ 756 

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง  30  กันยายน  2552