ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ  นายวิชิต จิรมงคลการ (โทร.1238)

 
 
d
 
 
 
   หนังสือเวียน (มาใหม่) ศูนย์สารสนเทศ
 
   ติดต่อ
 
 
 
 
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ     
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหาร
      การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
    
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ     
 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  
 
 
 
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ       โทร.1238
ฝ่ายบริหารทั่วไป                      โทร.1245
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ        โทร.1241
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์                 โทร.1248
กลุ่มงานวางแผนและสถิติ           โทร.1242
ตามหนังสือ                             โทร.1240
 
 
 
 
  หนังสือต่างๆ (ใช้ประจำ)
     
 
 
 
 ประกาศกรมฯ เรื่อง การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย พ.ศ.2557 (ลว 9 ก.ค.57) 
 
 คำสั่ง ศูนย์บริการประชาชน ปี 2554 (ล่าสุด)  
 
 คำสั่ง สำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ 15/2553   เรื่อง มอบหมาย
      หน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
      ปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศ
   
 
 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง  (เฉพาะศูนย์ฯ) ทส.0901.3/ว22 
      ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 
   
 
  การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
      ทส.0905.6/22354  ลว 27 พฤศจิกายน 2552 
 
 
 คู่มือแสดงขั้นตอนการขออนุมัติตัวบุคคล  ให้แก่ข้าราชการกรมอุทยานฯ
      เพื่อเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ดูงาน  ประชุม 
      ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา ณ ต่างประเทศ
  
 
 


PMQA
หมวด 4
การวัด  การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
พ.ศ.2554

 

 


บริการรับส่งหนังสือ/ข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศ
คลิกที่นี่

 

 
 
     
 
d
 
 
 

  หน้าที่รับผิดชอบ


     1) จัดระบบการสำรวจ รวบรวม ประมวลผล  วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล 
     จัดทำฐานข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
     2) สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
     ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
     3) บริการ ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารของกระทรวง
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
  งานบริการทางเทคนิค
   
    การติดตั้ง  Network  
  การติดตั้ง  Internet   
  การติดตั้ง  Printer 
  การติดตั้ง  Printer แบบ  Network  
  การ  Logon  บน  Domain  
  การ  set  e-mail  สำหรับ 
     Microsoft OutLook Express   
  วิธีการตั้งค่าใน  Router  
     สำหรับการทำ   VPN  
 

 

 
d
 

_______________________________________________

*******  ศูนย์สารสนเทศ ********
สังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 webmaster@dnp.go.th