แมลงนูนเขียว

 
 

อันดับ                                    Coleoptera

วงศ์                                         Scarabaeidae

วงศ์ย่อย                                 Rutelinae

ชื่อวิทยาศาสตร์                    Anomala grandis

วรวุฒิ  วรคุตตานนท์

แมลงนูนเขียวเป็นด้วงที่มีสีสันสวยงามเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น อาหารตัวเต็มวัยได้แก่ใบไม้พืชในวงศ์ ตะแบก ( Lythraceae ) แต่หากนำมาเพาะเลี้ยงสามารถให้กล้วยเป็นอาหาร  เขตแพร่กระจาย ตั้งแต่อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา และทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตัวหนอนมีลักษณะแบบตัวซี ( Scarabaeiform ) การเปลี่ยนรูปร่างเป็นการเจริญเติบโต แบบ   ( Holometabola )หรือการถอดรูปสมบูรณ์แบบ โดยจะมีระยะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อนหรือหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย ตัวหนอนมีขาสามคู่ ไม่มีขาเทียม ตัวเต็มวัยมีสีเขียววาว มีสวนขอบของส่วนหัว ลำตัวและปีกเป็นสีทองแดงด้านใต้ท้องและส่วนขามีสีทองแดง มีระยางค์สัมผัสที่ส่วนหัว 2 คู่ มีกราม 2 คู่ และหนวด 1 คู่ แบบใบไม้ lamellateแมลงนูนเขียวยังเป็นแมลงที่ได้รับความสนใจของผู้เลี้ยงแมลงในกลุ่มด้วงจากต่างประเทศ และมีการนำแมลงนูนเขียวมาบริโภคเป็นอาหาร

   
      

                             อวัยวะสืบพันธุ์ ของเพศผู้                                            ลักษณะของตัวอ่อน

การให้อาหารตัวเต็มวัยในกล่องเลี้ยง