หากท่านต้องการดูภาพแมลงขนาดใหญ่ขึ้น ขอให้คลิ๊กที่ภาพแมลงนั้น  และ หากท่านใดทราบชื่อแมลงพวกนี้ ขอความกรุณาแจ้งมายัง santi4547@yahoo.com

   ภาพเหล่านี้ ทีมงานของศูนย์วิจัยแมลงเป็นผู้หา และถ่ายภาพ   

       
วันที่  3 พฤษภาคม  2549

(ชุดนี้ไม่มีภาพใหญ่)

 

Fam.  Mantidae

Fam.  Staphinidae

Fam. 

 

Fam.  Tenebrionidae

Fam.  Alleculidae

Fam.  Vespidae

 

Fam.  Sphecidae

Fam.  Sphecidae

Fam.  Sphecidae

 

Fam.  Sphecidae

Fam.  Labiduridae

Fam.  Tabanidae

 

Fam.  Tephritidae

Fam.  Tephritidae

 
วันที่  6 เมษายน  2549

(ชุดนี้ไม่มีภาพใหญ่)

 

Phalanta alcippe aleippoidae

Cirrochroa sp.

Caprona alida alida

 

Ametta atkinsoni

Fam.  Scoliidae

Fam.  Vespidae

 

Apis mellifera

Fam.  Megachilidae

Fam. Vespidae

 

Fam. Vespidae

Fam.  Ichneumonidae

Oder  Diptera

 

Fam.  Bombyliidae

Fam.  Rhagionidae

Oder  Hemiptera

 

Fam. Scutelleridae

Fam. Cerabycidae

Fam.  Scarbaeidae

 

Fam.  Chrysomelidae

   
วันที่  7 มกราคม  2549

ชุดนี้ไม่มีภาพใหญ่ เนื่องจากเป็นการเปลืองเนื้อที่ของ Server ครับ หากต้องการให้ส่ง E mail มาขอนะครับครับ

 Euthalia erithylae chula

ไม่ทราบชื่อ

Fam. Cerocopidae

 

Lethe sinorix sinorix

Fam. Icneumonidae

Fam. Chrysomelidae

 

Politia hewitsoni hewitsoni

Fam. Cneumonidae

Fam. Hydrometridae

 

Ddona Egeon egeon

Order Psocoptera

Fam. Nepidae

   

Order  Embioptera

Fam. Cicadidae

 

Artopala Fulla ignara

Caleta sp.

Scobula isota

 

แตนเบียนดักแด้ หนอนผีเสื้อ

Fam. Chalcididae

มวนตะพาบ

Fam. Naucoridae

Order Hemiptera

เหาหนังสือ

Order  Thysanoptera

       
   วันที่ 11  พฤศจิกายน  2548

 

1111_1

Order Hemiptera,  Family Coreidae, 
Common Name Leaf Footed Bugs

พบที่ดอยภูคา

1111_2

Order  Coleoptera,  Family Cerambycidae, 

 Scientific Name   Arctolamia sp.

Common Name  Long horned Beetles

พบที่ดอยภูคา

   วันที่ 31  ตุลาคม  2548  

31 Oct_1   ภาพใหญ่ 130 kb

Order Coleoptera  Family  Staphylinidae
 Common Name Rove Beetles

 

31 Oct_2   ภาพใหญ่ 130 kb

31 Oct_3    ภาพใหญ่ 30 kb

Order Hemiptera  Family  Naucoridae 
 Common Name  Creeping Water Bugs

 

   วันที่ 13  ตุลาคม  2548 13Oct  ภาพใหญ่ 270 Kb
       วันที่ 13  กันยายน  2548   13_1    13_2   13_3
 

  13_4

  Family Coreidae

 

13_5

Order   Ortoptera

 

  13_6

Family  Pentatomidae

 

  วันที่ 16  มิถุนายน  2548                                                                  

                                                                                           

 

16-1

Family  Paussidae

Order   Coleoptera

 

16-2

The Snout  Beetle

Family   Curculionidae

Order  Coleoptera

16-3

The Deerfly : Chrysops sp. 

Family Tabanldae 

Order  Diptera

16-4

The Rove  Beetle

ด้วงก้นกระดก

Family  Staphylinidae

Order   Coleoptera

 วันที่ 8  กรกฎาคม  2548 8-1

Callirrhipis marmprea Farim  

ด้วงสีดา

Family   Rhipiceridae

Order   Coleoptera

  

 

ภาพใหญ่ 167 KB 

8-2

Family  Acrididae

Order   Orthoptera

ภาพใหญ่ 309 KB

8-3

Order   Diptera 

ภาพใหญ่ 120 KB

 

8-4

The Mole Cricket

Gryllotalpa africana

 แมลงกระชอน

Family Gryllotalpidae

Order   Orthoptera

ภาพใหญ่ 120 KB

8-5

Order   Orthoptera

ภาพใหญ่ 51 KB

8-6

Family Tetrigidae

Order   Orthoptera

ภาพใหญ่ 87 KB

  8-7

The Cricket  Tabinskiellus

 portentosus Lichtenstein

Family Gryllidae

Order   Orthoptera

ภาพใหญ่ 412 KB

8-8

Order   Orthoptera

ภาพใหญ่  972 KB

8-9

Order   Orthoptera

ภาพใหญ่ 338 KB

  8-10

Aularches miliaris (Linnaeus)

ภาพใหญ่ 450 KB

8-11

The Thread-Legged

Bug  Family Reduviidae

Order   Hemiptera

ภาพใหญ่ 393 KB

8-12

Cissites maxillosa

ภาพใหญ่ 243 KB

   8-13

The Sphecid Wasps

Family Sphecidae

Order   Hymenoptera

ภาพใหญ่ 528 KB

8-14

Family  Panorpidae

Order   Mercoptera

ภาพใหญ่ 221 KB

 

ขอขอบพระคุณ

1. คุณสุรชัย  ชลดำรงค์กุล ได้ช่วยแจ้งชื่อแมลงให้ 2 ชนิด คือ

8-10 Spotted grasshopper (ตั๊กแตนผี, ตั๊กแตนจุด), Aularches miliaris (Linnaeus),     Family  Acrididae        Order  Orthoptera

8-12 a wood borer names Cissites maxillosa Fabricious, "ด้วงน้ำมันแดงหัวโต      Family  Meloidae         Order  Coleoptera

2. คุณชุติมา  ดอกไม้  ได้ช่วยจำแนกแมลงให้

8-1  Callirrhipis marmprea Farim  ด้วงสีดา  Family   Rhipiceridae        Order   Coleoptera

8-2  Family  Acrididae            Order   Orthoptera

8-3  Family    -                      Order   Diptera

8-4   The Mole Cricket    Gryllotalpa africana  แมลงกระชอน Family Gryllotalpidae    Order   Orthoptera

8-5   Family    -                    Order   Orthoptera

8-6   Family Tetrigidae          Order   Orthoptera 

8-7   The Cricket  Tabinskiellus portentosus Lichtenstein  Family Gryllidae           Order   Orthoptera

8-8   Family     -                   Order   Orthoptera

8-9   Family     -                   Order   Orthoptera

8-11 The Thread-Legged Bug  Family Reduviidae  Order   Hemiptera

8-13 The Sphecid Wasps       Family Sphecidae  Order   Hymenoptera

8-14 Family  Panorpidae      Order   Mercoptera

13-5 Family     -                   Order   Orthoptera

16-1 Family  Paussidae       Order   Coleoptera

16-2 The Snout  Beetle                     Family   Curculionidae     Order  Coleoptera

16-3 The Deerfly : Chrysops sp.        Family  Tabanldae           Order  Diptera

16-4 The Rove  Beetle  ด้วงก้นกระดก  Family  Staphylinidae:     Order   Coleoptera