สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กาฝากวงกลีบซ้อน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Lepidaria kingii (Scort. ex King) Danser

Loranthaceae

กาฝากพุ่ม ลำต้นมักมีปุ่มปม ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือขอบขนาน ยาว 9–20 ซม. เห็นเส้นใบชัดเจนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1–3 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ไร้ก้าน ติดบนวงกลีบประดับที่เรียงซ้อนเหลื่อมสลับตั้งฉาก 6–10 คู่ สีแดงอมส้ม เรียงกันยาว 3–8.5 ซม. คู่บนรูปขอบขนาน มีสันกลางกลีบ หุ้มช่อดอกยาว 1.5–3 ซม. ดอกสีแดงอมส้ม หลอดกลีบตรง ยาว 4–9 ซม. มีริ้วสีเหลือง ปลายแยก 6 แฉก แฉกลึกด้านเดียว กลีบยาว 3–6 มม. พับงอกลับ เกสรเพศผู้ 6 อัน อับเรณูยาว 5–8 มม. โคนมีเดือยขนาดเล็ก ก้านเกสรเพศเมียรูปกรวย ยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ เหนือโคนเป็นข้อ ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลสดมีเมล็ดเดียว

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และบอร์เนียว ในไทยพบทางภาคใต้ที่พังงา ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ขึ้นเบียนต้นไม้หลายชนิด ความสูงถึงประมาณ 1700 เมตร

สกุล Lepidaria Tiegh. มี 8 ชนิด พบเฉพาะในภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะบอร์เนียว ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “lepidos” เกล็ด หมายถึงวงกลีบประดับเรียงซ้อนเหลื่อมคล้ายเกล็ด

ชื่อพ้อง  Loranthus kingii Scort. ex King

กาฝากวงกลีบซ้อน: ช่อดอกติดบนวงกลีบประดับ กลีบดอกแฉกลึกด้านเดียว (ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Barlow, B.A. (2002). Loranthaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(4): 686–687.