ติดต่อเรา
 
ชื่อองค์กร
 
   ที่อยู่
 
บอร์โทรศัพท


 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 2
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0 2561 0777
 
ภายใน 1611
ส่วนอำนวยการ
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 2
ภายใน 1611
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 3
ภายใน 1621
ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 1
ภายใน 1631
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 3
ภายใน 1641
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 4
ภายใน 1671   
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 1
ภายใน 1680
กลุ่มสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 3
ภายใน 1660