โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส.

อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

---------------------------------

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานออกแบบสัญลักษณ์เข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา

2. แนวคิดการออกแบบผลงาน : สื่อถึงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดูสง่างาม น่าเกรงขาม และมีความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในการดูแลทรัพยากร โดยสามารถใช้เพื่อประดับเครื่องเพื่อเป็นสัญลักษณ์ อส.อส. ได้

3. กติกาการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ต้องทันสมัย มีความสวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 • เนื้อหา ภาพประกอบข้อความหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในตราสัญลักษณ์ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย หรือชี้นำให้การะทำใด ๆ ในทางมิชอบ
 • ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 • รูปแบบการนำเสนอโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำ และเข้าใจง่าย โดยต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบบรรยายพอสังเขป
 • ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้นงาน

4. รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. เงื่อนไขการประกวด

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้งานตามความเหมาะสม
 • ผลงานต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือส่งเข้าประกวดโครงการอื่นมาก่อน
 • บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

6. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

7. ตัดสินผลการประกวด ประกาศผล และมอบรางวัล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ภายในเดือนมีนาคม 2561

8. ส่งผลงานร่วมประกวดทางไปรษณีย์ที่

 • ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

9. สอบถามรายละเอียดที่

 • นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1641, 0 2561 2917 ในวันและเวลาราราชการ

 

<< ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ >>