รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและแนะนำการดำเนินงานแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

      8 ตุลาคม 2557 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) เดินทางมาตรวจเยี่ยม และชมนิทรรศการความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ โดยมีนายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ (ออส.) พร้อมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ อาคารกริต สามะพุทธิ

     โดยนายนิพนธ์ โชติบาล (ออส.) ได้กล่าวรายงานภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหน และการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งพัฒนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้จัดแสดงงาช้าง และผลิตภัณฑ์งาช้าง ที่มีการลักลอบค้าผิดกฎหมาย

     การสาธิตวิธีตรวจพิสูจน์พันธุกรรม (DNA) ของสัตว์ป่า และซากสัตว์ป่าของกลางจากการลักลอบล่าสัตว์ป่า การค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลอกลวงประชาชน เช่น การปลอมแปลงงาช้าง ยาอายุวัฒนะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากสัตว์ป่า การหลอกว่าเป็นเนื้อสัตว์ป่า ซี่งจะเป็นหลักฐานลงโทษผู้กระทำผิดได้ เป็นการยกระดับมาตรฐานจนเป็นที่น่าเชื่อถือของศาล

     การศึกษาเพื่อประเมินถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ชนิดสำคัญในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว ซี่งเป็นโครงการที่จะช่วยบริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนฟื้นฟูแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และแหล่งดินโป่งให้สัตว์ป่า การเชื่อมต่อผืนป่าเพื่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าไปในพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อการพัฒนาพื้นที่ป่าและโครงสร้างเช่น การตัดถนน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสัตว์ป่า

     พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รมว.ทส.) ยังได้แนะนำการดำเนินงานด้านสัตว์ป่า อาทิเช่น การหามาตรการและปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง การแก้ปัญหาการล่าสัตว์  การตัดไม้พยุง การตัดถนน สร้างเขื่อน ในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติได้ เป็นต้น