การขออนุญาตค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

 

  • คู่มือการขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
  • บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง (กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖)  (เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะ  หรือ เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้เพื่อประโยชน์แก่การค้า)

การขออนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสวนสัตว์สาธารณะ

 

การขออนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

 

การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง

 

  • คู่มือการขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า (เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะ หรือเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้เพื่อประโยชน์แก่การค้า)            

การขออนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่า