เมนูหลัก


 

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการวิจัยสัตว์ป่า
  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการด้านสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่า
  • สำรวจ ติดตามสถานภาพ และการแพร่กระจายของสัตว์ป่า ทั้งสัตว์ป่าประจำถิ่น และสัตว์ป่าอพยพ
  • ศึกษาวิธีการด้านนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าเพื่อตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยชนิดสัตว์ป่าซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า โดยลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพันธุกรรม เพื่องานวิจัยและเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี รวมทั้งรวบรวมตัวอย่าง เก็บรักษาซากสัตว์ป่าของกลาง และจัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมของสัตว์ป่าในประเทศไทยที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละชนิด
  • ทำหน้าที่ฝ่ายวิทยาการ (Scientific Authority) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
  • ควบคุม กำกับ การดำเนินงานและการศึกษาวิจัยเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
  • บริการข้อมูลให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการวิจัยสัตว์ป่า
  • ควบคุม กับกำ ดูแลการบริหารการจัดการของสถานีวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พิจารณาอนุญาตลาป่วย ลากิจ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย