จากบทบัญญัติในมาตรา 5 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

จึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ.2546 แบ่งเป็น

 จำพวก ได้แก่

  • สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  • สัตว์ป่าจำพวกนก
  • สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน
  • สัตว์ป่าจำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
  • สัตว์ป่าจำพวกปลา
  •