เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จัดกิจกรรมรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร

สร้างจิตสำนึกประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่ามรดกโลก 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จัดกิจกรรมรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และสละชีวิต เพื่อปกป้องและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชน ภาคภูมิใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยในงานฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม ตามรอยนักอนุรักษ์แห่งผืนป่าใหญ่ ให้แก่นักเรียน/ เวทีพบปะพูดคุย เพื่อนพ้องน้องพี่กลุ่มคนรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง หัวข้อ “อนาคตแนวทางการอนุรักษ์ร่วมกันของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกับเครือข่ายชุมชน/ ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/ กิจกรรมมองป่าห้วยขาแข้ง ผ่านวงเสวนา “22 ปี สืบ นาคะเสถียร 40 ปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหัวยขาแข้ง”/ เวทีเสวนา หัวข้อ”สืบสานเจตนา วิชาการชี้นำ มุ่งมั่นรักษา สัตว์ป่าเมืองไทย”/ กิจกรรมรำลึกสืบ นาคะเสถียร ด้วยภาพเล่าเรื่อง : ถ่ายทอดคุณค่าความสำคัญของผืนป่าห้วยขาแข้ง ด้วยภาพถ่ายสัตว์ป่าและธรรมชาติ/ เล่าเรื่อง สืบ นาคะเสถียร ผ่านเทคนิคแสงและเสียง/ พิธีจุดเทียนรำลึก/ พิธีทำบุญตักบาตร/ วางหรีด ณ อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร