เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

update 18.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือและด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ในเขตจังหวัดตาก ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา ลิปดา ถึง 16 องศา 23 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 98 องศา 33 ลิปดา ถึง 99 องศา 07 ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ท้องที่ตำบลโมโกร ตำบลหนองหลวง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,619,280 ไร่ หรือ 2,590 ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 หมายเลขระวาง 4740 I, 4740 II, 4740 III, 4740 IV, 4741 I, 4741 II, 4741 III, 4840 III, 4840 IV, 4841 III, 4841 IV

สภาพภูมิประเทศ:

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน บางแห่งเป็นหน้าผาสูงชันมีความสูงระหว่าง 100 - 2,152 เมตร ด้านตะวันออกมีเทือกเขาด้านจังหวัดกำแพงเพชรกั้น และด้านตะวันตกมีเทือกเขาด้านประเทศเมียนมาร์เป็นแนวขวางกั้นอยู่ ส่วนตรงกลางเป็นพื้นที่ลาดต่ำสู่ทะเลอันดามัน จากลักษณะที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทำให้มีป่าหลายประเภทเป็นองค์ประกอบทั้ง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดลำห้วยหลายสาย มีน้ำไหลตลอดปีที่สำคัญได้แก่ คลองน้ำเขียว ห้วยอุ้มผาง ห้วยแม่กระแซ ห้วยยะโม่ ห้วยแม่ละมุ้ง ห้วยหนองหลวง ห้วยกล้อทอ และห้วยแม่จัน ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง (แควใหญ่) จนถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ป่าแม่กลอง - อุ้มผาง จึงเป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแม่กลอง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 80 - 2,152 เมตร์

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดอาณาเขตประเทศเมียนมาร์และอำเภอพบพระ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก จดอำเภอคลองลาน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลโมโกร ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทิศใต้ จดอำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี และกิ่งอำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตำบลแม่จัน ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก จดตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อาณาเขตประเทศเมียนมาร์

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าเต็งรัง
2. ป่าเบญจพรรณ
3. ป่าดิบเขา
4. ป่าดิบชื้น

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้ สมเสร็จ เก้งหม้อ และเลียงผา นอกจากชนิดที่เป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วยังมีสัตว์ชนิดที่หายากอีกหลายชนิด เช่น กระทิง ช้างป่า เสือโคร่ง เสือลายเมฆ ค่างหงอก และลิงกัง เป็นต้น

2. สัตว์จำพวกนก ดังนี้ นกปากห่าง นกอ้ายงั่ว นอกจากนั้นยังพบว่ามีไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหลังเทา นกเงือกกรามช้าง และนกกก เป็นต้น  

3. สัตว์เลื้อยคลาน ดังนี้ เต่าหก เต่าเดือย เต่าเหลือง งูเหลือม งูหลาม และงูจงอาง เป็นต้น 4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เนื่องจากมีแหล่งน้ำและสภาพป่าดงดิบที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 36 ชนิด ใน 6 วงศ์ โดยพบสัตว์ชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น กบทูด

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170 โทร สำนักงานป่าไม้เขตตาก 055-511142

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พ.ศ. 2532/2537
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
ดาวน์โหลดเอกสาร KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

 

 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก