เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา

update 05/17/2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา อยู่ในท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก และตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 95,988 ไร่ หรือ 153 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณร้อยละ 38.14 และอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ประมาณร้อยละ 61.86 ของพื้นที่ทั้งหมด

สภาพภูมิประเทศ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา เป็นส่วนทางตอนเหนือของเทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองกระบี่ เทือกเขานี้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400 ตารางกิโลเมตรและเขาพนมเบญจาเป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูงประมาณ 1,330 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเป็น Karst landform (พื้นที่หินปูนที่มีน้ำฝนน้ำท่าชะละลายหินออกไปมากจนเป็นตะปุ่มตะป่ำเต็มไปด้วยหลุม บ่อ ถ้ำและทางน้ำใต้ดินที่น้ำละลายเอาเนื้อหินปูนแทรกซึมหายลงไป พื้นที่แบบนี้มักเป็นที่แห้งแล้งและมีธารน้ำที่ไหลลงที่ต่ำในหน้าหินแต่ตอนปลายธารน้ำจะมุดดิน) และมีความ ลาดชันเฉลี่ยประมาณ 30% ทำให้มีป่าไม้ที่สมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของคลองยา คลองโตรม และคลองอิปัน ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำตาปี ที่ไหลออกสู่ทะเลที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพดังกล่าวจะเห็นว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสำคัญควรแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งธรรมชาติ

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จด บ้านบางสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ จด อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลคลองพระยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก จด ตำบลคลองน้อย ตำบลชัยบุรี ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จด ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก จดตำบลคลองพระยา ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ทรัพยากรป่าไม้:

เป็นแหล่งรวบรวมทางพันธุกรรมของพันธุ์พืช จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยามีพรรณพืช จำนวน 142 ชนิด ทั้งในป่าดิบชื้นและป่าภูเขาหินปูน ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา มีป่าภูเขาหินปูน ซึ่งเป็นป่าไม้อีกชนิดหนึ่งมีคณะผู้ศึกษาได้พบ และได้แบ่งป่าชนิดนี้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้และการเจริญเติบโตของไม้ในป่าชนิดนี้และยังมีป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า มีไม้ยาง ไม้หลุมพอ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

สัตว์ป่าที่สำคัญอีกหลายชนิด เช่น สมเสร็จ อีเก้ง กระทิง ลิง ค่างและกวาง ที่เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัย

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

เอกสารดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกาเชตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา พ.ศ. 2523/2526
เอกสารดาวน์โหลด แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก