เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

update 18.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินป่าน้ำแวน ป่าห้วยไคร้ ป่าแม่จุน และป่าแม่ยม ในท้องที่ตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลนาปรัง อำเภอปง และบริเวณที่ดินป่าแม่จุน ป่าห้วยดอกเข็ม และป่าแม่อิงฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลลอ ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลจุน ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมพื้นที่ประมาณ231,875 ไร่ หรือ 371 ตารางกิโลเมตร อยู่ในระวางแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุดที่
L 7017 ระวางที่ 5047 I, 5047 II, 5047 III และ 5047 IV

สภาพภูมิประเทศ:

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับเนินเขาเป็นลูกระนาดตลอดพื้นที่ การวางตัวของแนวเขาจะทอดยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ความลาดชันของพื้นที่อยู่ในช่วงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่ดอยผาผึ้ง ตรงจุดพิกัดที่ พีบี 125483 ติดเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านดอนศรีชุม ตำบลลอ อำเภอจุน กับบ้านวังขอนแดง ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
ทิศตะวันออก จดกับด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านแวนโค้ง บ้านสันติสุข บ้านใหม่เจริญไพร บ้านนาสา บ้านศรีวิไล ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
ทิศใต้ จดกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก เริ่มจากทิศเหนือของป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านวังขอนแดง ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จุดเชื่อมกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จุ่น

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าเบญจพรรณ
2. ป่าเต็งรัง

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

มีสัตว์ป่าของท้องถิ่นที่สำคัญอยู่หลายชนิด ได้แก่ นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง ไก่ฟ้า กระรอก อีเห็น งูชนิดต่างๆ นกเขา ลิงลม หมี หมาป่า กระจง ตะกวด ลิงวอก นกกระราง หมูป่า เป็นต้น

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตู้ ปณ.6 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทร (054) 421557

 

 

 

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
ดาวน์โหลดเอกสาร KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก