เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

update 17.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ตั้งอยู่ในแนวเส้นรุ้งประมาณ 13 องศา 8 ลิปดา ถึง 13 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 10 ลิปดา 12
ฟิลิปดา ถึง 99 องศา 25 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมด 489.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 305,820 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านคา กิ่งอำเภอบ้านคา และตำบลท่าเคน ตำบลสวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สภาพภูมิประเทศ:

ภูมิประเทศประกอบไปด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อนมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาพุน้ำร้อน สูงประมาณ 1,062 เมตร รองลงมาคือ ยอดเขาใหญ่ สูงประมาณ 1,055 เมตร เขาจมูก สูงประมาณ 955 เมตร มีพื้นที่ราบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบแคบๆ ตามลำห้วยใหญ่เป็นพื้นที่ป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และให้คุณค่าทางระบบนิเวศ เป็นแห่ลงกำเนิดแม่น้ำภาชี มีห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระกำ และห้วยจะเอว แม่น้ำภาชีทางด้านตะวันออกของพื้นที่ ยังเป็นแหล่งกำเนิด ห้วยน้ำพุร้อน ห้วยสวนพลู ห้วยจารุณีย์ ห้วยลำบัวทอง ห้วยน้ำใส ไหลลงห้วยท่าเคย ในท้องที่ตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านคา ตำบลท่าเคน ไหลลงรวมแม่น้ำภาชีที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง แล้วไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็นแม่น้ำแม่กลอง แล้วไหลย้อนมา ผ่านตัวจังหวัดราชบุรี

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ท้องที่ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ จดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก จดชายแดนประเทศเมียนมาร์ ท้องที่ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา และตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ท้องที่ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ป่าผสมผลัดใบ
2. ป่าเต็งรัง
3. ป่าดิบชื้น
4. ป่าดิบแล้ง
5. ป่าดิบเขา

เพิ่มเติม Click >>>

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีทั้งสิ้น 21 วงศ์ 43 ชนิด เป็ยสัตว์บกทั้งหมด ส่วนมากเป็นชนิดที่มีขนาดเล็ก และรองลงมาเป็นขนาดตัวปานกลาง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกค้างคาวมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ชนิด รองลงมาคือกลุ่มแมวป่า และเสือ จำนวน 7 ชนิด

เพิ่มเติม Click >>>

ติดต่อ:

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ที่ตั้ง 108 หมู่.13 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180

E-mail : pachee_mpc@hotmail.com พิกัด : 0545742E 1470577N

 

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

เอกสารดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ปี พ.ศ.2521
เอกสารดาวน์โหลด แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
เอกสารดาวน์โหลด KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก