แผนผังบริหารงานส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า
 
ดร. สุชาติ โภชฌงค์
 
ดร. สุชาติ  โภชฌงค์
Dr. Suchart Podchong

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และ หัวหน้าฝ่ายติดตามอนุสัญญาฯ
 
 
 
นาย นิเวศน์ สกุลศึก
Mr. Niwet Skulsuk
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางชลิตา ไพรวรรณ์
นางชลิดา  ไพรวรรณ์ นางสาวอัจฉราพร รัตนสากล นางสาวนิฟาดีละห์ สาลามะ
Miss Chalida Praiwan Miss Atcharaporn Rattanasakol Miss Nifadeelah Salama
พนักงานธุรการระดับ ส. 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
นายวิวัฒน์ สำลีอ่อน นายลิขสิทธิ์ สิทธิมณีวรรณ นางสาวเนตรชนก รักสวัสดิ์
นายวิวัฒน์  สำลีอ่อน นายลิขสิทธิ์ สิทธิมณีวรรณ นางสาวเนตรชนก  รักสวัสดิ์
Mr. Wiwat Samleeorn Mr. Likkhasit Sitthimaniwan Miss Natechanok  Raksawadi
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่งานภูมิสารสนเทศ
 
แผนผังบริหารงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และผืนป่าอิสานตะวันตก (PHUKHIEO-LORO)
 
นายณัฐวุธ งามเรียบ
นายณัฐวุธ  งามเรียบ นางสาวปนัดดา สาคร
Mr. Nattawut  Ngamreb Miss Panatda Sakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโครงการ PK-LORO (ระยะที่ 2)  ภาคสนาม
 
นายวิชานนท์ แสนผาลา
หัวหน้าสานักงานโครงการฯ
 
นายนิรวัฒน์ วินากร
ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานโครงการฯ
 
นายวุฒินันท์ พวงสาย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
นายนิรวัฒน์ วินากร
หัวหน้าฝ่ายจัดการพื้นที่กันชน
นายนิรวัฒน์ วินากร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโครงการ
 
นายณัฐวุธ งามเรียบ
นายณัฐวุธ งามเรียบ
ที่ปรึกษาด้าน GIS
นายอภิรักษ์ แช่มชื่น
ที่ปรึกษาด้านการเกษตรยั่งยืน
นางสาวรุ่งทิพย์ กล่อมจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลโครงการฯ
 
นายนพดล บัวโรย
พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส ๒
นายอภิเดช ชนะภู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายไพรัตน์ ก้องเวหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นายบัญชา งอนสวรรค์
เจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป
นายไมตรี ประทาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ ปิติทะโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสายฝน บุญเกษม
เจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป
นายธนกฤต อ่อนอภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี เสนาหมื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวพนิดา บัวพงษ์
เจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป
นายเลิศฤทธิ์ พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวิชัย มาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวปุณยนุช แรงดี
เจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป
นางสาวปิยะฉัตร จันเภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววันวิสา ถุงทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางกมลชนก ตู้ประเสริฐ
ดูแลอาคารสถานที่
นางสาวชลธิชา เอกขละ
ดูแลอาคารสถานที่
นางสาววรรณิศา คงมา
ดูแลอาคารสถานที่
นางสาวพนมพร ชาหยอม
ดูแลอาคารสถานที่
 
นายวัชรินทร์ ทาธิวัน
ดูแลต้นไม้สวนหย่อม
นายสุนทร คากอก
ดูแลต้นไม้สวนหย่อม
นายเอกพจน์ ฮวดวิเศษ
ดูแลต้นไม้สวนหย่อม