ประวัตินักวิจัย
   
>> หน้าแรก

ประวัตินักวิจัย

ลำดับที่ ชื่อ
                                             หมายเหตุ
1
นางสาวบุษบง  กาญจนสาขา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
2
นางสาวศิริพร  ทองอารีย์ นักวิทยาศา่สตร์ชำนาญการพิเศษ
3
นางสีฟ้า  ละออง นักวิทยาศา่สตร์ชำนาญการพิเศษ
4
นางตวงรัตน์  โพธิ์เที่ยง นักวิทยาศา่สตร์ชำนาญการพิเศษ
5
นางสาวมัทนา  ศรีกระจ่าง นักวิทยาศา่สตร์ชำนาญการพิเศษ
6
นางสาววัลยา  ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
7
นายมงคล ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
8
นางสาวกนิษฐา อุ่ยถาวร นักวิทยาศาสตร์้ชำนาญการ
9
นายศุภกิจ  วินิตพรสวรรค์ ลาศึกษาต่อ
10
นางสาวสมหญิง  ทัฬหิกรณ์ ลาศึกษาต่อ
11
นายประทีป โรจนดิลก หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่
12
นายไกรรัตน์  เอี่ยมอำไพ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
13
นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จ.อุทัยธานี
14
นายเกรียงศักดิ์  ศรีบัวรอด หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี
15
นายสุเนตร การพันธ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ-ป่าฮาลาบาลา จ.นราธิวาส
16
ว่าที่ร้อยตรีไชยพร ชาลีแสน หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
17
นายจิรชัย  อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย