โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเวศวิทยาแมลงพื้นฐานและประยุกต์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 และ 9-10 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์

รายละเอียด
     1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิเวศวิทยาแมลงเบื้องต้น ครั้งที่ 1
     2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิเวศวิทยาแมลงประยุกต์ ครั้งที่ 1


ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
***

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     อ.ดร.ศศิธร หาสิน โทร. 087-825-0759 e-mail: hasinsasi@gmail.com
     อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี โทร. 098-275-1414 e-mail: vanatpornratt@vru.ac.th


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำ

            

 
 
 
 
                 ข่าวสารงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ  
 

-  การพัฒนาบุคลากรในการศึกษาและตรวจค้นหา
    โรคอุบัติใหม่ในธรรมชาติ รุ่นที่ 3
 

- ปฏิทินการปฏิบัติงานการป้องกันและคุมโรคอุบัติใหม่
   ในธรรมชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

- ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เรื่องมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคอีโบลา  

 
     
   
   
   
         
     
 
........................................................................................................................................
 
   
   
 
........................................................................................................................................
 
   
       
   
     
                    
   
     
..................................................................................................................................................................................................................................................
 
                                          ปรับปรุง 18 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์   2557   
http://www.free-counter-plus.com
      กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
E-mail: wrd.dnp@yahoo.com