็็Home สถานีวิจัย โครงการวิจัย ผลงานวิจัย ข่าว/กิจกรรม สาระ-ความรู้
ติดต่อเรา


ส่วนวิจัยต้นน้ำ
มีอำนาจหน้าที่
1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ต้นน้ำ
2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นน้ำกับชุมชนท้ายน้ำ
3) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยสภาวะวิกฤตของลุ่มน้ำ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ จากการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำ และค้นหาวิธีการป้องกัน แก้ไข หรือลดความรุนแรง
4) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ

 
   
ต้นน้ำป่าดงดิบชื้นให้น้ำท่าเท่าไร? 
โลกร้อนทำให้ดินสูญหายเพิ่มขึ้นจริงหรือ?
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยจัดการต้นน้ำได้อย่างไร  
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ป่าเต็งรัง
การประเมินผลสำเร็จของการสร้างฝายต้นน้ำ  
ป่าไม้บรรเทาวิกฤตน้ำให้ลุ่มน้ำระยองได้จริงหรือ
แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ป่า  
ฝายต้นน้ำกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการไหลของน้ำท่า  
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการต้นน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
 
   
     
   ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณปี 2560
    กิจกรรมของสถานีวิจัยต่าง ๆ ไตรมาส 1
     
     
     
     
     


ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
Tel. 02-5610777 ext. 1820-1824    Fax 02-5610777 ext. 1821