็็Home ข้อมูลสถานี โครงการวิจัย ผลงานวิจัย ข่าว/กิจกรรม ติดต่อเรา  
ที่ตั้ง & ภูมิประเทศ
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน
 


สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 20° 30' ถึง 24° 30' เหนือ และเส้นแวงที่ 57° ถึง 62° 40' ตะวันออก ในท้องที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินเขา และภูเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000 - 1,728 เมตร มีความลาดชันด้านข้างสูงเฉลี่ย ประมาณ 35 - 40 % เป็นพื้นที่ต้นกำเนิดน้ำแหง ก่อนที่จะไหลมารวมกับลำน้ำอื่น ๆ ในลุ่มน้ำน่าน

ภูมิอากาศ
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน


ลักษณะอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปีมี อุณหภูมิเฉลี่ย 19.9°C มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน เมษายน เฉลี่ย 27.4° C และต่ำที่สุดในเดือน ธันวาคม และมกราคม เฉลี่ย 12.6° C ในรอบปีมีฝน ตกประมาณ 10 เดือน เริ่มจากเดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 2,134 มม. ฝนตกมากในเดือนพฤษภาคม 403.2 มม. ปริมาณการระเหยทั้งปี 11,892 มม. หรือ 57.72 % ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมด จาก อุณหภูมิที่ต่ำและฝนตกชุก จึงทำให้อากาศมี ความชื้นโดยเฉลี่ย 79.9%

พืชพรรณ
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน


่ลักษณะพืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานเป้นป่าดิบเขา ประกอบไปด้วย ไม้ก่อชนิดต่าง ๆ จำปีป่า เหมือดคน และมณฑา และพื้นที่สวนป่าซึ่งเดิมเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตร โดยชาวเขาเผ่าม้งขุนสถาน จนกระทั่งดินเสื่อมค่าลง จึงถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นไร่ร้าง มีหญ้าคาขึ้นปกคลุม จึงได้มีการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ชนิดไม้ที่ปลูก คือ ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส และสนสามใบ แต่ความต้องการที่ดินในการยังชีพยังมีแนวโน้มสูง พื้นที่ป่าดิบเขาดั้งเดิมจึง ถูกแผ้วถางลงเป็นจำนวนมาก เพื่อเพาะปลูกพืชเกษตรต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ ท้อ กะหล่ำปลี

อุทกวิทยา
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน
 


สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน มีพื้นที่ลุ่มน้ำทดลองที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ 8,750 ไร่ ครอบคุลม ลุ่มน้ำย่อย คือ ลุ่มน้ำห้วยส้มธรณีวิทยา
สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน
 


ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยส้ม เป็นหินอายุ Permo-Triassic (PTr) ประกอบด้วยหินทราย หินหทรายเนื้อภูเขาไฟ หินปูนเนื้อดิน หินไรโอลิติกทัฟฟ์ที่แปรสภาพ หินดินดาน หินปูนเป็นเลนส์ หินเชิร์ต และหินปูนเนื้อไข่ปลา

ปฐพีวิทยา
สถานีวิจัยต้นขุนสถาน


ลักษณะดินโดยทั่วไปบริเวณห้วย เป็นดินลึก เนื้อเดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเนียว ดินบนมีอินทรียวัตถุ 1.2 ถึงมากกว่า 10 % ฟอสฟอรัส 3-10 ppm โพแทสเซียม 20-150 ppm ในขณะที่ดินล่างมีอินทรียวัตถุ 0.12-5 % ฟอสฟอรัส 1-2 ppm โพแทสเซียม 10-50 ppm

สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน จ.น่าน
dnp_center@hotmail.com